Kuhu ja kuidas saab praegu reisida? »
Rohkelt suvepuhkuse ideid Eestis ja lähiriikides! »
24/7 klienditeenindus
(+372) 6 266 266

Järelmaksu tingimused

1. Lepingu ese

1.1. Estravel võimaldab Kliendil tasuda järelmaksuga Estraveli vahendusel müüdavate, Kliendi poolt välja valitud ja ostetud reisiteenuste (edaspidi “Reisitellimus”) eest, mille tarbimises Klient osaleb ja mille kogumaksumus on vähemalt ükssada viiskümmend (150) eurot.

1.2. Lepingu ja selle lisadega lepivad Pooled kokku järelmaksu suuruse (edaspidi “Krediidilimiit” või “Järelmaks”), selle väljastamise aja, tagastamise ja intresside tasumise tähtaja ja muud tingimused.

2. Järelmaksu taotlemise kord, lepingu sõlmimine

2.1. Kliendil on õigus taotleda Järelmaksu Reisitellimuste eest tasumiseks, saada Estravelilt piisavaid selgitusi, et hinnata, kas pakutav Leping vastab tema vajadustele ja finantsolukorrale, samuti saada Estravelilt tasuta tarbijakrediidi standardinfo teabeleht ja Lepingu projekti koopia.

2.2. Järelmaksu taotlemiseks esitab Klient vormikohase avalduse kasutades selleks Estraveli digitaalses keskkonnas (mobiiliveeb/koduleht) kättesaadavaks tehtud Estraveli järelmaksu online kanalit. Estravel otsustab Järelmaksu võimaldamise ühepoolselt võtteks aluseks Kliendi esitatud avalduse, tema krediidivõimelisuse ja finantsolukorra ning muud vastutustundliku laenamise põhimõtted.

2.3. Kui Estravel on otsustanud Kliendiga Järelmaksu võimaldamise läbirääkimisi jätkata saadab Estravel Kliendi poolt avalduses näidatud e-posti aadressile Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe väljatrüki ja Lepingudokumendi (sh. tahteavalduse). Estraveli poolt väljastatud dokumendid loetakse Kliendi poolt õigele aadressile väljastatuks, kui need on saadetud avalduses või Kliendi hilisemas kirjalikus teates näidatud e-posti aadressile (edaspidi Kliendi e-posti aadressile). Järelmaksu mittevõimaldamisel ja juhul, kui otsus Järelmaksu mitte võimaldada pärineb andmekogudest saadud teabel, teavitab Estravel Klienti andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist.

2.4. Järelmaksu saamiseks peab Klient allkirjastama Lepingu vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Estraveli järelmaksu online kanali kaudu kasutades ID kaarti või mobiil ID lahendust. Lepingu sõlmimise kinnituseks saadab Estravel Järelmaksu digitaalse templiga varustatud kinnituse Kliendi e-posti aadressile. Pooled on kokku leppinud, et Kliendil lasub kohustus kontrollida Järelmaksu digitaalse templiga varustatud kinnituse kättesaamist oma e-posti aadressilt 48 (neljakümne kaheksa) tunni möödudes Kliendipoolsest Lepingu allkirjastamisest. Kui Klient ei ole vastavat kinnitust eeltoodud aja jooksul kätte saanud, peab ta sellest koheselt Estravelit informeerima. Leping jõustub, kui Klient on e-posti teel saadetud Järelmaksu digitaalse templiga varustatud kinnituse kätte saanud või kui Pooled on allkirjastanud lepingu paberkandjal.

2.5. Järelmaks võimaldab tasuda Reisitellimuste eest, mille reisijate nimekirjas sisaldub Kliendi nimi. Järelmaksu kasutamiseks peab Klient Reisitellimust tehes avaldama soovi tasuda Reisitellimuse eest Järelmaksu arvelt.

2.6. Juhul, kui Järelmaksust ei piisa Reisitellimuse hinna täielikuks tasumiseks, tasub Klient ülejäänud osa omavahenditega vastavalt Estraveli väljastatud arvele.

3. Järelmaksu kasutusse võtmise aeg , kliendi informeerimise kohustus

3.1. Järelmaksu kasutusse võtmise aeg on kuus (6) kuud alates Lepingu sõlmimisest.

3.2. Klient on kohustatud võimaldama Estravelil kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida Kliendi majanduslikku olukorda ja tutvuda vastava dokumentatsiooni ning varaga, et hinnata Kliendi poolt esitatud andmete tõepärasust, tema maksevõimelisust ja Lepinguliste maksekohustuste täitmise reaalsust.

3.3. Klient on kohustatud hiljemalt viie (5) päeva jooksul informeerima Estravelit:

3.3.1. igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Kliendi maksevõimelisust;

3.3.2. igast Kliendi vastu suunatud vahekohtu, kohtu, pankroti ja/või täitemenetlusest;

3.3.3. kui Klient on võtnud täiendavalt laenu ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees.

3.4. Pooled lepivad kokku, et Estravelil on õigus keelduda Kliendile Järelmaksu kasutada andmisest, kui on oluliselt suurenenud risk, et Klient ei suuda täita Järelmaksu tagasimaksmise kohustust või kui Klient ei soovi Reisitellimust isiklikult kasutada ja on andnud või kavatseb anda Reisitellimuse kasutamise õiguse üle teisele isikule või esinevad asjaolud, mis annavad alust arvata, et Järelmaksu kasutatakse kuritegelikul eesmärgil.

4. Järelmaks ja intressimäär

4.1. Intressimäär (edaspidi Intress) on eritingimustes nimetatud tasu Kliendi kasutuses olevalt Järelmaksu summalt.

4.2. Klient on kohustatud tagastama Järelmaksu ja tasuma Järelmaksu kasutamise eest Estravelile Lepingus sätestatud Intressi Järelmaksu maksegraafikus (edaspidi Graafik) kokkulepitud tähtpäeval. Intressi arvestamisel lähtub Estravel 360‐päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Intressist. Intressiarvestus algab Järelmaksu Kliendile väljamaksmise päeval, mil Estravel sooritab Kliendi Reisitellimuse eest tasumise Kliendi Järelmaksu arvelt, ja lõpeb päeval, mil Klient maksab Järelmaksu Estravelile tagasi.

4.3. Pooled lepivad kokku, et Klient tagastab võlgnetava Järelmaksu summa koos Intresside ja Lepingus kokkulepitud muude summadega võrdsete osamaksetena kaheteistkümne (12) kuu jooksul, Järelmaksu väljastamise päevast vastavalt Graafikule.

4.4. Graafik on Lepingu lahutamatu lisa, mis sisaldab muuhulgas:

4.4.1. Reisitellimuse kirjeldusele viitavat tähist ja hinda (kui tasumine toimuks kohe);

4.4.2. Järelmaksu brutosummat, mis tuleb maksta Lepingu raames sissemaksete, osamaksete, intressi ja muude kuludena;

4.4.3. osamaksete arv, suurus ja maksete tegemise tähtajad.

4.5. Estravel teeb Graafiku Kliendile kättesaadavaks digitaalse Järelmaksu online kanali kaudu. Võimalusest Graafik alla laadida, sellega tutvuda ja nõustumise korral Graafik digitaalselt allkirjastada, teavitatakse Klienti e-posti teel. Graafik jõustub Kliendi allkirja saamise hetkest. Kliendil võimalus allkirjastada Graafik Estraveli esinduses.

5. Krediidi kulukuse määr

5.1. Krediidi kulukuse määr aasta kohta on nimetatud eritingimustes. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Estravel Kliendile määratud Järelmaksu limiidist, Järelmaksu tagastamise üheaastasest tähtajast kaheteistkümne (12) võrdse osamaksena, Lepingus sätestatud intressimäära arvestades.

6. Konfidentsiaalsus ja isikuandmete töötlemine

6.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses: maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137; Poolte volitatud esindajaid; inkasso ja õigusabi teenuseid osutavat ettevõtet; Rahapesu Andmebürood ja teisi isikuid, kellele esitatakse info seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

6.2. Klient annab Lepingu sõlmimisega Estravelile täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Kliendi isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo oma nime, isikukoodi, andmed oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Klient annab maksehäirete registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäirete registris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Estravel töötleb Kliendi isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Estraveli teenuse kvaliteedi tagamiseks.

7. Vastutus, hoiatus

7.1. Pooled lepivad kokku, et maksete tasumisega viivitamisel on Estravelil õigus nõuda ning Kliendil kohustus tasuda viivist null koma null kuus (0,06) protsenti päevas iga viivitatud päeva eest. Viivist arvestatakse, alates maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast.

7.2. Klient hüvitab Estravelile kõik kulud, sh ka kohtuvälised õigusabi- ja inkassokulud, mis on seotud Kliendi poolt tasumisele kuuluvate summade sissenõudmisega.

7.3. Lepingu sõlmimisega Klient kinnitab, et Estravelil on õigus soovi korral loovutada Lepingust tulenevad nõuded Kliendi vastu kolmandatele isikutele, kusjuures juhul, kui nõue loovutatakse sissenõudmise eesmärgil võlgade sissenõudmise teenust osutavale isikule, kohustub Klient tasuma sellise loovutamisega seotud kulud.

7.4. Hoiatus! Lepingus sätestatud maksete tähtajaks tasumata jätmisel võivad olla Kliendi jaoks tõsised tagajärjed (näiteks sundmüük) ning see võib raskendada edasist krediidi saamist.

8. Lepingu kehtivus, taganemine, ülesütlemine

8.1. Leping kehtib kuni lepinguliste kohustuste täieliku täitmiseni.

8.2. Kliendil on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul selle sõlmimisest. Kliendi taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema Lepingu sõlmimisest kui Estraveli poolt on Kliendile antud nõuetekohane informatsioon Kliendi taganemisõigusest ja selle lõppemisest, samuti isiku nimi ja aadress, kellele taganemisavaldus tuleb edastada.

8.3. Kui Klient soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul esitama Estravelile kirjaliku taganemisavalduse Lepingus teatavaks tehtud Estraveli postiaadressil Suur‐Karja 15, Tallinn, 10140 või avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis elektronposti aadressile jarelmaks@estravel.ee. Taganemisavalduses peab olema märgitud Kliendi nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Kliendi allkiri.

8.4. Kui Klient taganeb Lepingust ja esitab taganemisavalduse, siis kohustub ta viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest tasuma Estravelile kasutusse võetud Järelmaksu põhisumma ja põhisummalt alates Järelmaksu kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi. Kui Klient nimetatud summasid tähtajaks ei tasu loetakse, et ta ei ole Lepingust taganenud. Kui Klient taganeb lisaks Lepingule ka Reisitellimusest, kohustub ta tasuma Estravelile ka Reisitellimuse tühistamiskulud sh. reisiteenuse osutajate ja/või Estraveli kehtestatud tühistamistrahvid vastavalt Kliendile teatatud tühistamistingimustele.

8.5. Estravelil on õigus Leping Kliendi makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Klient on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Estravel on andnud Kliendile edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Sellisel juhul kohustub Klient tasuma kõik maksed seitsme (7) päeva jooksul pärast Estravelilt vastavasisulise teatise saamist.

8.6. Estravelil on õigus Leping erakorraliselt ühepoolselt etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, kui Klient rikub oluliselt Lepingulist kohustust või ilmnevad Lepingu punktis 3.4. sätestatud asjaolud sealhulgas kui Kliendi nimi ei sisaldu Reisitellimuse reisijate nimekirjas. Nimetatud juhul loetakse Reisitellimuse tasumise tähtaeg saabunuks Lepingu üles ütlemisega.

8.7. Lepingulise kohustuse olulise rikkumisega on tegu eelkõige juhul, kui Klient esitab isikusamasuse tuvastamisel või Krediidi taotlemisel või Lepingu täitmisel ebaõigeid ja/või mittetäielikke andmeid.

8.8. Pooled loevad Lepingu lõppenuks, kui Klient ei ole kuue (6) kuu jooksul Lepingu sõlmimisest Järelmaksu kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Estraveli ees.

9. Pooltevahelised teated

9.1. Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

9.1.1. teade on e‐posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e‐posti aadressile;

9.1.2. teade on saadetud liht või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

9.1.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

10. Muud tingimused

10.1. Estravelil on õigus nõuda ja Kliendil on kohustus maksta osutatud teenuse eest tasu vastavalt fikseeritud hinnakirjale või Lepingule. Hinnakirjas märkimata teenuste eest tasub Klient vastavalt Estraveli tegelikele kulutustele.

10.2. Kliendil on õigus nõuda Estravelilt tasuta mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse aeg kindlaks määratud.

10.3. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on Estravelil õigus:

10.3.1. küsida Lepingu sõlmimisel või täitmise käigus Kliendilt lisaandmeid;

10.3.2. keelduda tehingu teostamisest või tagastada laekunud vahendid, kui Klient ei esita Estraveli nõudmisel tehingus kasutatava raha või muu vara legaalset päritolu tõendavaid dokumente;

10.4. Punktis 10.3. nimetatud õigused ei piira muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud õiguste teostamist Estraveli poolt.

10.5. Klient annab Lepingu allkirjastamisega Estravelile pöördumatu õiguse nõuda igasuguses vormis teavet ja dokumente seoses Kliendi tuvastamise ja autentimisega (muu hulgas koopiaid Kliendi dokumentidest või andmetest) kõigilt krediidi- või finantsasutustelt, mis on vastava Kliendi tuvastanud või on Kliendiga ärisuhtes. Kahtluste vältimiseks tuleb täpsustada, et selline õigus annab Estravelile õiguse küsida Kliendi kohta andmeid ja dokumente kõigilt krediidi- või finantsasutustelt, mille tuvastus- või autentimismeetodit (nt pangalink) Estraveli tuvastusprotsessis kasutati. Estraveli nõudmisel esitab Klient Estravelile lisavolitused või dokumendid (sh. kirjalik volitus), mis on vajalikud ülaltoodud teabe või dokumentide saamiseks ning kõik vajalikku enda isikusamasuse tõendamiseks Estravelile.

10.6. Klient kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike intressi määraga, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Kliendil juhul, kui Klient ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud, Estravel on selgitanud talle piisava põhjalikkusega vastutustundliku laenamise põhimõtteid, ta on endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

10.7. Klient kinnitab Lepingu allkirjastamisega, et Lepingus ja avalduses esitatud andmed Kliendi kohta on õiged ja tõesed ning Klient on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab tema otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

10.8. Estraveli ja Kliendi vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust. Järelmaksuga seotud küsimustes teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet, Rahukohtu 2, 10130 Tallinn. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse eelkõige Poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, on Kliendil õigus pöörduda avaldusega Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni. Kohtuvaidlused lahendatakse Harju Maakohtus kohtumajas.

10.9. Lepingu ja sellega seotud dokumentide keeleks on üksnes eesti keel. Kui Leping ja sellega seotud dokumendid on tõlgitud võõrkeelde sh. vene keelde, siis on seda tehtud üksnes teabe andmise eesmärgil. Võõrkeelse teabe vastuolu korral eestikeelse teabega lähtuvad Pooled eestikeelsest teabest.

Poolte allkirjad on antud digitaalselt või kirjalikus vormis.