Особые условия пакетных туров от Estravel Group AS

Estravel pakettreiside vastutav reisikorraldaja on aktsiaselts Estravel, registrikood 10325720, aadress Suur-Karja 15, Tallinn 10140 (edaspidi Estravel ja reisikorraldaja).

Estravel on kantud Majandustegevuse Registrisse reisikorraldajana, registreerimisnumber TRE000032, kande ametlik teave kättesaadav siin: (Majandustegevuse Register) ja andnud Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ametile turismiseadustele vastava nõuetekohase tagatise maksejõuetuse puhuks.

Estravel pakettreisidele kohaldatakse kehtivat turismi- ja võlaõigusseadust, pakettreiside üldtingimusi ja käesolevaid pakettreiside eritingimusi (edaspidi ka pakettreisileping või leping).

Estravel pakub oma kõikidele pakettreisidele täielikku ehk 100% finantskaitset Danske Bank AS Eesti filiaali tagatisega. Reisija võib kindel olla, et sellise ebatõenäolise juhtumi korral kui Estraveli maksejõuetus, tagastatakse talle kõik tasutud summad, mille eest ei ole teenust saadud.

Leping muutub reisijale siduvaks siis, kui reisikorraldaja poolt määratud esimene makse on makstud hiljemalt tähtajaks.

 1 . Üldsätted ja vastutus lepingu täitmise eest

Estravel vastutab reisikorraldajana pakettreisilepingu täitmise eest reisija ees, sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või reisiteenuste osutaja (veoettevõtted ja majutusasutused).

Estravel pakettreiside teostamiseks kasutatakse teenusepakkujaid nagu näiteks lennuvedajad, bussivedajad,  majutusteenuse pakkujad, ekskursioonide pakkujad jne. Estravel on sõlminud teenusepakkujatega lepingud ning vastutab selle eest, et reisija saab teenused, mis ta on vastavalt lepingule ostnud.

Kui mistahes põhjusel ei saa reisija ostetud teenust, peab ta võtma ühendust Estravel pakettreiside klienditeenindusega sel hetkel, kui tal on õigus nimetatud teenust saada.

Reisikorraldaja ei vastuta nende korralduste ja teenuste eest, mis pakettreisis ei sisaldu, nagu näiteks need teenused, mis reisija on ise mujalt ostnud või teenused, mis on hiljem üksikult ostetud.

Pakettreisi kuuluvatele lennupiletitele, lennule kaasa võetavale pagasile ja muudele transpordiga liituvatele asjadele, nagu näiteks toitlustamine lennul, kohaldatakse pileti väljastanud ja transpordiga seotud lennufirmade veotingimusi ning rahvusvahelisi lennunduseeskirju.

Reisikorraldajal või reisiteenuse pakkujatel on vastavalt tegelikele reisiteenuste korraldamise võimalustele õigus korraldada reisija reis kõrgema kvaliteediga kui reisija poolt tehtud tellimus seda eeldab, aga reisikorraldajal puudub sellisel juhul kohustus jagada samasuguseid soodustusi kõikidele reisijatele.

Lastega välisriiki reisimise võimalustega palume tutvuda reisitargalt veebilehel (http://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/). Palume tähele panna, et alla 18-aastaste laste õigust reisida ilma hooldajata võivad piirata nii ametivõimud, veoettevõtted kui majutusasutused. Alaealisi puudutavad reisitingimused tuleb alati enne üle kontrollida lähteriigi, sihtkohamaa ja transiitmaade ametivõimudelt, kuna osades riikides on täpselt kindlaks määratud, milline see luba peab olema. Ilma hooldajata reisival alla 18-aastasel isikul peab olema hooldaja poolt allkirjastatud nõusolek, nõusoleku vorminõuded võivad erineda. Nõusolek on dokument, kuhu kirjutatakse andmed reisi kohta ning hooldajate allkirjad ja kontaktandmed. Nõusolek tuleb reisile kaasa võtta ning esitada see vajadusel mh ametivõimudele, veoettevõttele või majutusasutusele.

Nii sidevahendi (e-post, telefon) abil sõlmitud lepingutele kui ka büroos kohapeal sõlmitud lepingutele ei kohaldata võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2. Pakettreisilepingu sisu

Pakettreis sisaldab neid teenuseid ja korralduslikke tegevusi, mis on reisija ja reiskorraldaja vahel kokku lepitud. Lepingu sisu hinnates arvestatakse kõiki enne lepingu sõlmimist kirjalikult või elektroonilisel teel teatatud lepingueelset infot, lepingutingimusi, standardinfo teabelehte ja muud kõnealust reisi puudutavat seadusega määratud informatsiooni.

3. Reisidokumendid ja reisikindlustus

Enne lepingu sõlmimist peab reisikorraldaja ja asjakohasel juhul reisikorraldaja pakettreiside vahendaja andma reisijale üldist informatsiooni sihtkohamaa passi- ja viisareeglitest, kaasa arvatud keskmiselt viisa hankimisele kuluvast ajast. Täpsemad nõuded reisidokumentide kohta on tehtud kättesaadavaks siin: Viisainfo.

Reisikorraldaja soovitusi järgides peab reisija ise hoolitsema reisiks vajalike reisidokumentide eest (sealhulgas pass, viisa, vaktsineerimistõendid) ning kontrollima nende õigsust ja kokku sobivust piletiga. Samuti peab reisija kontrollima sõiduplaane. Juhul, kui reisikorraldaja on oma teavitamiskohustuse täitnud, ei vastuta ta reisijale tekkiva kahju eest juhul, kui reis jääb ära või katkeb puudulike reisidokumentide (nt mittenõuetekohane pass) või viisa andmisest keeldumise või selle puudumise pärast.

Pakettreis ei sisalda reisikindlustust, mistõttu soovitab reisikorraldaja reisijal vajalikud reisikindlustuse lepingud sõlmida. Reisija vastutab reisil vajaminevate vabatahtlike kindlustuste eest. Mõistlik on kindlustusega katta riskid elule ja tervisele, varale aga ka erinevate põhjustega reisitõrgetele.

Estravel soovitab reisijatel kontrollida, et kõik eri liiki tegevused või harrastused, mida reisijad oma reisi raames läbi viivad, oleksid kindlustuspoliisiga kaetud. Estravel ei vastuta mistahes kulude eest, mida reisija või kannab enne reisi, reisi ajal või pärast reisi ostetud reisikindlustuse ebasobivuse või ebapiisavuse tõttu.

4. Sihtkoha võimalikud turvalisusriskid

Reisikorraldaja peab reisijat enne reisi informeerima reisiga seotud võimalikest spetsiaalsetest riskidest ja andma teavet sihtkohamaa üldistest tervishoiueeskirjadest. Reisija vastutab ise oma tervisliku seisundiga seotud spetsiaalsete juhiste hankimise eest. Lisaks tuleb reisijale anda juhised võimaliku haigestumise või muu sarnase juhtumi puhuks.

Reisija turvalisuse eest välismaal vastutavad reisijatele lisaks esmajoones kõnealuse riigi ametivõimud. Reisija peab tegutsema sihtkoha asjaolusid arvestades.

Sihtkohamaa turvalisust ja muud sihtkohta puudutavat olulist teavet saab Välisministeeriumist ja Terviseametist ning muudest tervise- ja heaolu asutustest; näiteks nende institutsioonide veebilehtedelt: http://reisitargalt.vm.ee  ja http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html . Reisija peab tutvuma sihtkohamaa olukorraga muuhulgas eespool mainitud teabe abil.

5. Lepingu sõlmimine ja reisitasu maksmine

Siduv leping reisija ja reisikorraldaja vahel jõustub siis, kui reisikorraldaja on edastanud reisijale püsival andmekandjal kogu nõuetekohase teabe ja reisikorraldaja poolt nõutud reisitasu esimene osamakse on makstud hiljemalt tähtajaks.

Reisitasu makstakse täismahus kas tellimuse vormistamisel või eraldi kokku lepitud tähtajaks. Internetist ostes võib arve tasuda valikus olevate makseviiside abil ja klienditeeninduses broneeritud reisi eest makstakse arve alusel pangaülekandega, krediitkaardiga või sularahas.

Reisigrupi esindaja all mõistetakse reisijat, kes teistele reisijatele reisiteenust ostab, teisi esindab. Reisijal või reisigrupi esindajal on kohustus teavitada Estravel’i klienditeenindust juhul, kui makstud tellimuse eest ei ole saabunud 12 tunni jooksul kinnitust reisija e-posti aadressile. Reisiteenuste kasutamise õigust andvad reisidokumendid nagu lennupiletid, hotelli kinnitused ning võimalikud transfeeride ja ekskursioonide kinnitused või piletid kohustub Estravel väljastama hiljemalt 48 tundi enne reisi algust. Reisigrupi puhul saadetakse kõik reisidokumendid reisigrupi esindaja poolt antud reisijate aadressidele ja/või reisigrupi esindajale.

Reisijad on kohustatud reisile kaasa võtma nii reisikinnituse kui ka värskeimad reisidokumendid (kinnitus lennupiletist ja nii majutust kui ka muid võimalikke lisateenuseid puudutavad dokumendid).

6. Reisi hinnas sisalduvad teenused, laste erireeglid

Estravel’i pakettreisid põhinevad liinilendudel ja reisitasu aluseks on tellimise vormistamise hetkel kehtivad hinnakirjad, valuutakursid ja eeskirjad. Hinnad kehtivad alates sellest hetkest, kui nad välja kuulutatakse ega puuduta enne seda tellitud reise. Estravel jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, reisitasusid enne pakettreisi lepingu sõlmimist. Estravel jätab endale õiguse tõsta kokkulepitud reisihinda vastavalt käesolevatele tingimustele.

Reisi hinnas sisalduvad kõik maksud, mis on võimalik enne reisile minekut ära maksta. Mitmetes linnades ja sihtkohtades võetakse reisijatelt ööbimisega seotult turismimaksu, mille suurus oleneb majutuse asukohast, tasemest ja viibimise kestusest. Neid makse reisitasuga koos ette ära maksta ei saa, sest need makstakse otse majutusasutusele või ametivõimude määratud esindajale.

Estravel’i pakettreisi põhihinnas sisaldub: lennureis valitud reisijaklassis reisi lähtepunktist sihtkohta ja tagasi; majutusteenus koos võimalike söökidega sihtkohas; toitlustamine mandrite vahelistel kauglendudel; elektronposti teel saadetavad reisidokumendid.

Estravel pakettreiside baashinnas ei sisaldu: teenustasud; toitlustamine Euroopa ja Lähis-Ida lendudel; transfeerid ja maismaatransport, kui see pole eraldi ära näidatud;  reisiesindaja ja giiditeenus; lennujaamatransfeerid; ekskursioonid; söögid, joogid ja jootrahad; passi- ja viisalõivud; vaktsiinid; reisikindlustus; võimalikud majutus- ja turismimaksud ning muud ametlikud teenustasud sihtkohas; võimalikud teenustasud lennujaamades, mida võetakse maalt lahkudes; viisateenused; reisidokumentide saatmine posti teel.

Puuetega reisijate erivajadustest nt ratastool tuleb Estravel’i klienditeenindusega ühendust võtta juba aegsasti enne reisi algust, kuid igal juhul mitte hiljem kui 48 h enne reisi algust.

Reiside eripakkumisi ja reisitasust võimaldatavaid soodustusi ei rakendata tagasiulatuvalt, kui reisija on tellinud reisi enne eri- või sooduspakkumise avaldamist.

Sülelapsel ei ole õigust oma istekohale lennukis ega oma voodikohale majutusasutuses. Juhul, kui talle soovitakse oma iste- või voodikohta, käsitletakse tema broneeringut nagu 2-11. aastase lapse oma. Juhul, kui laps saab reisi ajal 2-aastaseks, tehakse talle broneering kui lapsreisijale ja tal peab olema lennukis oma istekoht.

Lastega reisides ja soovides neile kindlustada lisavoodi olemasolu, peab reisija kontrollima lisavoodi saadavust Estravel’i klienditeenindusest.

7. Reisikorraldaja abistamiskohustus

Juhul, kui reisija reisi ajal haigestub, satub õnnetusse või kuriteo ohvriks või kannab mistahes muud kahju, peab reisikorraldaja andma viivitamata raskustesse sattunud reisijale teavet tervishoiuteenuste, kohalike võimuorganite ja konsulaarteenuste kohta, organiseerima reisijale võimaluse sidevahendi kasutamiseks ning aitama reisijal teha alternatiivseid reisikorraldusi ja andma muud asjakohast abi. Reisija vastutab ise nende või muude olukorrast tingitud (nt uus veoteenus, lisaööbimised hotellis ning reisikorraldajale tulevad võimalikud lisakulud) erakorraliste kulude eest, mis reisikorraldajale tema olukorra tõttu kaasnevad. Juhul, kui reisi ajal ilmneb alajaotuses 10.b. väljatoodud olukord, peab reisikorraldaja sellele vastavalt reisijat abistama ja püüdma võimaluste piires reisijale tekkivat kahju piirata.

Reisikorraldaja võib oma antud abi eest küsida mõistlikku tasu juhul, kui reisija on põhjustanud raskused kas tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu. Tasu suurus ei saa siiski olla suurem reisikorraldajale abi andmisest tulenenud tegelikest kuludest.

Estraveli pakettreisidel ei ole sihtkohas oma personali, mistõttu peab reisija abivajaduse korral võtma ühendust Estraveli klienditeenindusega telefonil +372 6266 266, mis on avatud ööpäevringselt.

8. Reisija kohustused ja vastutus

Reisijal on reisi ajal kohustus järgida ametivõimude, reisikorraldaja või reisikorraldaja esindaja poolt antud reisi teostamisega seotud juhiseid ja eeskirju ning hotellides ja veoteenust osutatavates ettevõtetes kehtivaid reegleid.

Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi reisijaid. Juhul, kui reisija rikub oluliselt oma kohustusi, võidakse teda reisile mitte lubada või ta reisilt maha jätta. Sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisitasu tagasi saada ja ta vastutab ise kõikide tagasireisimisest tulenevate kulude eest.

Reisija vastutab kahjude eest, mis ta oma tahtliku või ettevaatamatu käitumisega reisikorraldajale või kolmandatele osapooltele tekitab.

Reisija kohustuseks on valvata oma reisi ajal hoolsasti oma isiklikke esemeid aga ka oma alaealisi lapsi. Estravel ei võta mingit vastutust hotellitubadest või seifidest, tänaval või muudes paikades toiminud varguste või röövide eest.

Reisija peab andma reisikorraldajale sellised kontaktandmed, mille kaudu teda enne reisi ja reisi ajal kätte saab.

Reisigrupi esindaja on kohustatud andma kõik reisi puudutavad andmed ja dokumendid edasi reisigrupile ning vastavalt reisijaid puudutavad vajalikud andmed ja dokumendid reisikorraldajale. Reisikorraldaja osas loetakse tema teavitamiskohustus täidetuks, kui ta on nimetatud reisigrupi esindajale reisi puudutava informatsiooni edasi andnud ning seda ei pea igale reisijale eraldi kätte toimetama. Reisigrupi nimel võib broneeringusse muudatusi teha ainult reisigrupi esindaja üksi või koos muudatust sooviva reisijaga.

Reisija või reisigrupi esindaja vastutab reisikorraldajale tema poolt antud andmete, nagu näiteks reisi aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed ja reisijate erivajadused, õigsuse ja õigeaegse teatamise eest. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis tulenevad reisija või reisigrupi esindaja poolt antud ebaõigetest või puudulikest andmetest.

Reisija vastutab ise tagajärgede ja/või kulude eest juhul, kui ta kasutab pakettreisi teenuseid või selle osasid teisiti, kui pakettreisi lepingus on kokku lepitud. Näiteks pakettreisis sisalduvate veoteenuste osaline või täies ulatuses kasutamata jätmine (näit. lennupiletite või lendude mittekasutamine selleks ettenähtud järjekorras) võib viia muude teenuste kasutusõiguse kaotamiseni, piiramiseni või lennupiletite tühistamiseni.

9. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust

Reisijal on õigus reis igal ajal enne reisi algust tühistada. Estravel’i reisid on liinilendudel põhinevad individuaalsed reisid ja kuuluvad seetõttu eritingimustega ja eri tüüpi reiside hulka, mille muutmis- ja tühistamiskulud on määratletud erandlike sätetega, nagu näiteks lennufirma ja muude pakettreise pakkuvate reisibüroode ja reisikorraldajate siduvad broneerimis- ja müügitingimused.

Igat tühistamist käsitletakse juhtumipõhiselt. Juhul, kui midagi on vaja muuta või tühistada, peab reisija võtma viivitamatult ühendust Estravel klienditeenindusega.

Estravel pakettreisiks valitud lennu ja muude reisiteenuste kinnitamine toimub automaatselt peale reisi eest tasumist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajat siduvad teenusepakkujate broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuettevõtjate ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused tagasimakseid peale broneeringu kinnitamist toimuvate muutuste ja tühistamiste korral, mistõttu võimalik reisitasu tagasi maksmine võib olla piiratud või pole võimalik.

Liinilendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate Estraveli pakettreiside edasimüümine või asendusteenuste kasutamine tühistamise puhul ei ole võimalik. Tühistamistasu on maksimaalselt võrdne pakettreisi hinnaga, millest on maha arvatud tühistamisest tulenevad võimalikud kokkuhoitud kulud. Lisaks tühistamistasule tuleb tasuda ka bürookulud (teenustasu) vastavalt reisikorraldaja teenuste hinnakirjale, millega kompenseeritakse erinevates tööetappides tehtud kulud. Estravel’i kehtiv teenuste hinnakiri on kättesaadav aadressil https://pakettreiside.Estravel.com/ee-et/teenustasud.

Reisija palvel esitab reisikorraldaja selgitused tühistamistasu suurusele ja jaotusele pakettreisi eri osade kohta.

Juhul kui reisi hind on antud nii, et kahest või enamast reisijast koosnev reisigrupp või seltskond majutatakse samasse tuppa või korterisse ja üks seltskonna liikmetest tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus eespool mainitud tühistamiskuludele lisaks nõuda tühistamisest tulenevast majutuse alakasutamisest põhjustatud kulude hüvitamist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna liikmed vastutavad solidaarselt nimetatud kulude maksmise eest reisikorraldajale. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eespool nimetatud elukoha asendamiseks koos kokku leppida reisiseltskonnale asjakohasema majutuse, sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisile minev seltskond.

Juhul, kui reisi ei tühistata ja reisija ei saabu kokkulepitud kohta kokkulepitud ajal või juhul, kui reisija ei saa reisil osaleda sellepärast, et tal ei ole temast tulenevatel põhjustel reisiks vajalikke dokumente nagu näiteks kehtiv pass, viisa, isikut tõendav dokument või vaktsiinitõend, ei ole tal õigust raha tagasi saada.

10. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust reisikorraldaja tehtud muudatuste tõttu või asjaolude tõttu sihtkohas.

Reisija võib reisi tühistada juhul, kui

 1. a) reisikorraldaja muudab olulisel määral reisi korraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse näiteks sõiduvahendi muutmist, mis pikendab oluliselt reisiaega; selliseid väljumis- või saabumisaegade muudatusi, mis põhjustavad reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi, sihtkoha muutust või majutuse kvaliteeti oluliselt alandavat muutust ning oluliselt reisi iseloomu mõjutavat muudatust; või
 2. b) tal on alust arvata, et reisikorraldaja võimalused teostada reis kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide nagu näiteks terrorism, looduskatastroofide (veeuputused, maavärinad või ilmastikutingimused), streigi ja märkimisväärsete terviseriskide tõttu nagu näiteks sihtkohas esinev raske haigus või muu sarnane olukord.

Tühistamise aluseid hinnates võetakse arvesse Eesti ametivõimude seisukoht või nt Eesti esinduse ametlik teadaanne seoses nimetatud asjaoludega või

 1. c) kui reisi algus või lõpp muutub kokkulepitust ajast: rohkem kui 24 tundi üle 7 ööpäeva kestvate reiside korral; rohkem kui 12 tundi 2 – 6 ööpäeva kestvate reiside korral; vähem kui 2 ööpäeva kestvate reiside korral hinnatakse olukorda juhtumipõhiselt; või
 2. d) reisijal on mõni muu kaalukas põhjus oletada, et reisikorraldaja teenustes on tegemist olulise puudusega.

Reisikorraldaja peab teatama muudatustest püsival andmekandjal ja teatest peab selguma, milliseid muudatusi reisikorraldaja kavatseb teha, kas muudatused vähendavad pakettreisi kvaliteeti või alandavad selle väärtust ning kui suure võimaliku allahindluse reisija tänu tehtud muudatustele saab ja kas need muudatused annavad õiguse reis tühistada.

Reisija peab viivituseta reisikorraldajat tühistamisest teavitama. Kui reisija ei teata muudatusi käsitlevas teadaandes mainitud mõistliku aja jooksul, et ta reisi tühistab, arvestatakse, et reisija on ette pandud muudatustega nõus.

Kui reisija tühistab reisi eelpool mainitud juhtudel, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes ajast, kui reisija on lepingu tühistanud. Siiski puudub reisijal õigus tühistada reis tühistamistasu maksmata juhul, kui alajaotuses käesolevas artikli punktis b) toodud olukord oli reisijale teada juba lepingut sõlmides.

11. Reisija õigus reis katkestada ja leping reisi ajal üles öelda
Reisijal on õigus reis katkestada juhul, kui:

 1. a) reisi teostus osutub nii puudulikuks, et reis ei vasta algselt kavandatud eesmärgile, või
 2. b) reisi ajal ilmneb artikli 10 punktis b) kirjeldatud olukord ja reisija ei ole lepingut sõlmides saanud sihtkoha sellise olukorraga mõistlikult arvestada (olukord on muutunud).

Reisi katkestades või lepingut üles öeldes on reisijal õigus tagasi saada makstud reisitasu ja muud reisikorraldajale makstud tasud. Juhul, kui reisikorraldaja tegutsemisest on olnud reisijale kasu, siis see kasu (nt reisi toimunud osa, reisi ajal pakutud söögid või reisija poolt ära kasutatud sissepääsupiletid) võetakse reisitasu määra arvutades arvesse.

Juhul, kui reisija katkestab reisi käesoleva artiklis a) toodud põhjustel, peab reisikorraldaja vajadusel oma kuludega korraldama reisija veo tagasi reisi lähtekohta. Vedu tuleb organiseerida vastavalt algselt kokku lepitud sõiduvahendiga kas reisi lähtepunkti või muusse kokku lepitud kohta.

Juhul, kui reisija katkestab reisi käesolevas artiklis b) esitatud põhjustel ja reisikorraldaja ei aita teda kojusõidu korraldamises, võib reisija ise vajalikud meetmed tarvitusele võtta. Siiski peab reisija proovima piirata võimalike reisikorraldaja vastutusele jäävate kulude hulka ja muud kahju.

12. Reisija õigus lepingut muuta ja üle anda

Reisijal on õigus reisi enne selle algust muuta. Selle eest nõutav tasu põhineb tegelikel kuludel, mis reisikorraldaja maksab vastavalt liinilennu pileti ja muude reisiteenuste broneerimis- ja müügitingimustele sh muutmis ja tühistamistingimustele. Lisaks muutmistasule tuleb reisijal tasuda reisikorraldaja teenuste hinnakirja alusel bürookulud, millega kaetakse seni reisi korraldamiseks tehtud töökulud.

Estravel pakettreiside veoteenused baseeruvad liinilendudel, pakettreisid koostatakse individuaalselt ja nende aluseks ei ole eelnevalt omandatud kvoodid. Liinilendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate pakettreiside edasimüümine ja asendusteenuste kasutamine muutmise korral ei ole võimalik.

Estravel’i pakettreisideks valitud lennud ja muud reisiteenused kinnitatakse automaatselt peale reisi eest maksmist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajale siduvad teenusepakkujate broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuvedajad ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused tagasimakset või muudatuse tegemist peale broneeringu kinnitamist, mistõttu võimalikku muudatust võidakse käsitleda pileti tühistamisena või on muudatuste tegemise võimalused väga piiratud.

Reisijal on õigus muuta kinnituses olevaid reisija andmeid või anda lepinguga seotud õigused üle isikule, kes vastab võimalikele reisil osalemisega seotud tingimustele.

Lepingu üle andmisest või andmete muutmisest tuleb reisikorraldajat teavitada hiljemalt 7 päeva enne reisi algust. Teavitada võib ka hiljem juhul, kui see ei põhjusta reisikorraldajale ebamõistlikke raskusi.

Lepingu üleandja ja vastuvõtja vastutavad ühiselt reisitasu ja hüvitise maksmise eest reisikorraldajale.

13. Reisitasu muudatused

Reisikorraldajal on õigus peale lepingu sõlmimist tõsta reisitasu ja vastavalt kohustus langetada kokkulepitud reisitasu alljärgnevatel alustel:

 1. a) veokulude muutus, mis tuleneb kütuse ja muude energiaallikate hinnast või
 2. b) reisi hinda mõjutavate maksude või reisiteenustele kolmandate osapoolte poolt seatud tasude nagu näiteks lennujaama- või sadamamaksudega seotud tasude või sihtkoha-või linnamaksude muutused. Maksud ja tasud võivad olla määratud nii lähteriigi kui ka sihtkoha ametivõimude poolt või
 3. c) reisi kulusid mõjutavate valuutakursside muutus, mille määrab ära kuus nädalat enne reisi algust kehtinud valuutakurss. Võrdluskursina kasutatakse selle päeva valuutakurssi, mida reisikorraldaja on kasutanud hinnakalkulatsiooni alusena. Juhul, kui hinnakalkulatsiooni aluseks olevast kursist ei ole eraldi teavitatud, kasutatakse võrdluskursina lepingu sõlmimise päeval kehtinud valuutakurssi.

Reisitasu tõus ei tohi olla suurem kui kulutuste tõus.

Reisikorraldaja peab reisijat uuest tasust teavitama nii pea kui võimalik ning lisaks selgitama, mis on tasumuudatuse aluseks ja milliseid pakettreisi osi muudatus puudutab.

Muudatusest peab reisijat informeerima püsival andmekandjal hiljemalt 20 päeva enne reisi algust.

Juhul, kui reisitasu tõstetakse peale lepingu sõlmimist rohkem kui 8% on reisijal õigus leping üles öelda. Reisija peab lepingu ülesütlemisest teavitama reisikorraldajat viimase poolt määratud mõistliku ajavahemiku jooksul või kui tähtpäeva ei ole teatatud, siis 7 päeva jooksul alates päevast, mil reisija sai teate hinnatõusu kohta. Elektroonilisel teel edastatud teade loetakse kätte saaduks samal päeval, kui reisikorraldaja selle saatis. Juhul, kui teate saabumise aja kohta ei saa anda muud selgitust, loetakse posti teel saadetud teade kättesaaduks 7 päeval pärast selle saatmist.

Juhul, kui reisija ütleb lepingu üles, tuleb tagastada talle tema poolt makstud reisitasud viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingu ülesütlemisest.

14. Reisikorraldaja poolt tehtavad muudatused

Juhul, kui reisikorraldaja teeb pakettreisi lepingusse enne reisi algust reisi kogumit arvestades väheolulisi muudatusi, ei ole reisijal õigust reisi tühistada ega saada alandatud hinda või kahjutasu. Väheoluliste muudatustena võidakse käsitleda selliseid muudatusi, milleks reisija oleks võinud sihtkohta või reisi olemust silmas pidades mõistlikkuse piires valmis olla.

Reisikorraldaja peab reisijat muudatustest teavitama püsival andmekandjal selgel, nähtaval ja arusaadaval viisil.

Vähesest osalejate arvust tulenevalt on reisikorraldajal õigus reisi või reisiseerija tühistamise asemel muuta veovahendit, marsruuti ja ajagraafikut, kui muudatused ei muuda oluliselt reisi olemust. Muudatustest tuleb reisijat teavitada hiljemalt:

1) 20 päeva enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on üle 6 päeva;

2) 7 päeva enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on 2-6 päeva;

3) 48 tundi enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on vähem kui 2 päeva.

15.  Reisikorraldaja õigus reis tühistada ja katkestada

Reisikorraldajal on õigus reis tühistada, kui:

 1. a) reisile ei ole registreerunud piisavalt osalejaid ja reisikorraldaja on maininud lepingueelses infos või muudes materjalides (nt reisiprogrammis või teistes reisidokumentides), et reisi toimumine oleneb osalejate arvust. Nõutav osalejate arv võib puudutada ühte kindlat reisi või teatud sihtkohta tehtavaid reisiseerijaid. Reisijat tuleb reisi tühistamisest teavitada hiljemalt:

1) 20 päeva enne reisi algust, kui reis kestab üle kuue päeva;

2) 7 päeva enne reisi algust, kui reis kestab kaks kuni kuus päeva;

3) 48 tundi enne reisi algust, kui reis kestab alla kahe päeva.

 1. b) reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvariskide nagu terrorismi, loodusõnnetuse (üleujutused, maavärinad, ilmastikuolud), streigi, inimeste tervist oluliselt mõjutavate riskide (tõsise haiguse esinemine reisisihtkohas) vms olukorra tõttu. Põhjuseks võivad olla ka oluliste teenuste nagu elektri- ja veevarustuse katkestus reisisihtkohas näiteks loodusõnnetus või streik.

Reisijat tuleb teavitada reisi tühistamisest esimesel võimalusel.

Kui käesoleva artikli punktis b) nimetatud olukord tekib reisi ajal, on reisikorraldajal õigus reis katkestada ja reisiprogrammi muid hädavajalikke muudatusi teha.

Reisi tühistamise korral peab reisikorraldaja tagastama reisija poolt tehtud maksed hiljemalt 14 päeva jooksul pärast reisi tühistamist.

16. Reisikorraldaja õigus leping üles öelda

Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisija ei ole reisi eest viimaseks kokkulepitud kuupäevaks täielikult või osaliselt tasunud. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda eeldusel, et reisija on saanud sobiva maksetähtaja. Dokumendis, kus maksetähtaeg fikseeritakse, tuleb ära märkida reisikorraldaja õigus tühistada leping maksetähtaja eiramise korral.

17. Puudus reisikorraldaja tegevuses

Reisikorraldaja tegevuses on puudus, kui:

 1. a) reis ei vasta teenuste või muu korralduse poolest sellele, milles on kokku lepitud või mida võib pidada kokkulepituks või
 2. b) reisikorraldaja on eiranud nõuet anda reisijale seaduses ettenähtud teavet reisile rakendatavatest tingimustest, reisi sisust, vajalikest reisidokumentidest, reisi puudutavatest tervisenõuetest, veost, ajagraafikutest jm vajalikku informatsiooni, nagu näiteks juhiseid reisi ajal toimuva võimaliku haigestumise, õnnetuse vms puhkudeks, ja võib eeldada, et see on mõjutanud reisija otsust, või
 3. c) reisikorraldaja on eiranud reisija abistamiskohustust.

Reisija peab olema valmis mõistlikeks veograafiku muutusteks. Puuduseks ei peeta veograafiku muutust, mille tulemusena reisisihtkohas viibimine lüheneb või pikeneb vähemalt 2 tundi, kuid alla 5 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 4 tundi, 5 – 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 5 tundi ja üle 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 8 tundi. Kui reis kestab alla 2 ööpäeva, hinnatakse puudust iga juhtumi puhul eraldi.

Tegemist ei ole puudusega, kui reisija ei kasuta reisis sisalduvat veoteenust ega teisi teenuseid või kasutab neid ainult osaliselt.

18. Puudusest teavitamine

Reisija ei saa tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest reisikorraldajale sobivaks peetava aja jooksul pärast seda, kui ta puuduse avastas või kui ta oleks pidanud selle avastama. Puudusest, mida on võimalik kõrvaldada reisi ajal, tuleb reisikorraldajale teatada nii ruttu kui võimalik, koheselt, kui teenust kasutatakse või takistus ilmnes.

Pakettreisis olevast puudusest tuleb teavitada Estravel klienditeenindust ööpäevaringselt.

Kui puuduse viivitamatu parandamine ei ole vajalik, peab reisija andma puuduse kõrvaldamiseks mõistlikult aega. Mõistlikku aega arvutades tuleb võtta arvesse reisi pikkust, sihtkohta ja muid reisi liigiga seotud küsimusi.

19. Puuduse kõrvaldamine

Reisikorraldaja peab puuduse viivitamatult oma kulul kõrvaldama või kui viivitamatu kõrvaldamine ei ole vajalik, siis tuleb puudus kõrvaldada reisija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks ja viisil, mis reisijale kulutusi ega olulist kahju ei põhjustaks. Mõistlikku puuduse kõrvaldamise tähtaega määrates arvestatakse puuduse liiki ja selle tähtsust reisijale ning reisikorraldaja võimalusi puuduse kõrvaldamiseks.

Puuduse kõrvaldamisele vaatamata võib reisijal olla õigus reisitasu alandamisele puuduse kestuse aja eest ja hüvitisele.

Reisikorraldajal ei ole kohustust oma tegevusega seotud puudust kõrvaldada, kui puuduse kõrvaldamine on võimatu või põhjustab reisikorraldajale ebamõistlikke kulutusi. Kulutuste ebamõistlikkust hinnates võetakse arvesse puuduse suurust ja kõnealuse reisiteenuse väärtust.

Kui reisikorraldaja teatab, et ei saa puudust kõrvaldada või kui puudust ei kõrvaldata viivitamatult siis kui see on hädavajalik või reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul, võib reisija seda ise teha. Sellisel juhul on reisijal õigus puuduse kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamisele. Kui reisija kõrvaldab ise reisikorraldaja tegevuses esineva puuduse, ei ole reisikorraldaja kohustatud reisijale sellest tulenevaid kulutusi hüvitama juhul, kui need kulutused on ebamõistlikud.

20. Asendusteenuste pakkumine reisi ajal

Kui olulist osa reisiteenustest ei saa reisi ajal vastavalt kokkulepitule pakkuda, peab reisikorraldaja ilma reisijatele lisakulutusi põhjustamata pakkuma pakettreisi jätkamiseks kohaldatavaid asendusteenuseid, mis on võimaluste piires oma kvaliteedilt vähemalt kokkulepitud reisiteenuste tasemel. Kohustus pakkuda nimetatud teenuseid puudutab ka juhtumeid, mille puhul reisija tagasisõit reisi lähtekohta ei toimu kokkulepitud viisil.

Reisikorraldaja peab pakkuma reisijale hinna asjakohast alandamist, kui asendusteenuseid sisaldav pakettreis on oma kvaliteedilt pakettreisi lepingus olevast paketist madalam.

Reisija võib talle pakutud asendusteenustest keelduda, kui need ei ole võrreldavad pakettreisi lepingus kokkulepituga või kui pakutud hinna alandamine ei vasta puuduse suurusele. Kui reisija keeldub põhjendatult asendusteenustest või kui neid ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus hinna asjakohasele alandamisele ja kompensatsioonile isegi siis, kui ta lepingust ei tagane. Kui pakettreis sisaldab veoteenust, peab reisikorraldaja korraldama reisijale ilma viivituseta vastava veo lähtekohta ilma, et see reisijale lisakulutusi põhjustaks.

Kui reisija keeldub ilma eelmainitud aktsepteeritavate põhjendusteta talle pakutud asendusteenustest, ei ole tal õigust hüvitisele ega hinna alandamisele.

21. Hinna alandamine

Kui puudust ei kõrvaldata reisikorraldaja kulul viivitamatult või kui puudust ei ole võimalik kõrvaldada, on reisijal õigus puuduse ulatusele vastavale hinna alandamisele juhul, kui reisikorraldaja ei tõenda, et puudus tekkis reisija tegevuse tõttu.

Reisijal ei ole õigust hinna alandamisele, kui puudus on terve lepinguga võrreldes tähtsusetu. Hinnaalanduse arvutamisel võetakse aluseks pakettreisi kogumaksumus, mitte puudust sisaldanud individuaalse reisiteenuse hind. Puuduse suurust hinnates võidakse võtta arvesse ka reisija individuaalseid vajadusi ja erisoove lepingu sõlmimise ajal.

22. Kahju hüvitamine

Reisijal on õigus hüvitisele kahju puhul, mille on talle põhjustanud reisikorraldaja tegevuses esinev puudus. Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui reisikorraldaja tõendab, et:

 1. a) puudus on tingitud reisijast;
 2. b) puudus on tingitud kolmandatest osapooltest, kes ei ole seotud reisiteenuste pakkumisega ja puudust ei olnud võimalik ette näha või ära hoida;
 3. c) puudus on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Hüvitatavateks kahjudeks on näiteks reisijale puuduse tõttu osaks saanud ülemäärased kulud ja kasutuks osutunud kulutused, ööbimise korraldamisest tingitud ülemäärased kulud ning mõistlik hüvitis kasutult kulutatud puhkuseaja eest. Viimati nimetatu eeldab reisiteenuste pakkumises esinenud olulist viga.

Reisijal on õigus hüvitisele pagasi hilinemisest tingitud asjade kasutamise võimatuse eest, kui seda võib viivituse kestvust ja muid asjaolusid arvestades pidada reisijale tülikaks.

Reisija peab püüdma kahju suurust võimalikult palju piirata. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud reisija enda tegevusest.

Reisijal on õigus nõuda kahju hüvitamist pakettreisilepingu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.02.2004, lk 10–11), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 14–41), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.05.2009, lk 24–46), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.02.2011, lk 1–12), ja rahvusvaheliste konventsioonide alusel. Õhu-, mere- või raudteetranspordi ajal toimunud kahju osas võetakse kahju hüvitise suuruse hindamisel arvesse neid õigusnorme ja lepinguid, mida alltöövõtjana tegutsev veoettevõte või majutusasutus oma tegevuses kohaldab. Kehtivad tegeliku vedaja veotingimused. Nimetatud tingimused moodustavad selgesõnaliselt osa reisija ja reisikorraldaja vahel sõlmitud lepingust. Reisikorraldaja esitab reisija nõudmisel tingimuste koopiad. Reisikorraldaja vastutus ei ole suurem ühegi vedaja vastutusest.

Reisijale makstav hüvitis määratakse tekkinud kahju suuruse põhjal, aga see ei tohi kunagi ületada reisitasu kolmekordset suurust. Käesolev vastutuse piirang ei puuduta tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu tekitatud kahju hüvitamist, samuti kahju hüvitamist reisija surma põhjustamise, talle kehavigastuse tekitamise või tema tervise kahjustamise eest.

Hüvitise saamiseks peab reisija tõendama, et reisikorraldaja tegevuses on puudus ja et talle on põhjustatud kõnealuse puudusega põhjuslikult seotud kahju. Hüvitist nõudval isikul lasub kahju suuruse tõendamiskohustus.

Valitud reisiteenuste hulgas sisalduvaid majutusteenuseid ja muid turismiteenuseid korraldab Estravel kohalike tarnijate abil, kes ise võivad kasutada ka allhankijaid. Estravel palub arvestada, et teistes riikides võivad hügieeni, majutuse ja transpordi standardid olla madalamad kui vastavad standardid Eestis. Estraveli eesmärgiks on alati kasutada hea mainega tarnijaid. Majutusasutuste ja teiste teenusepakkujate tingimused on kohaldatavad ning need moodustavad selgesõnaliselt osa lepingust. Nimetatud tingimuste kohaselt võib teenusepakkujate vastutus olla piiratud või välistatud. Riigis osutatavate teenuste taseme hindamine toimub vastava riigi kohalike standardite alusel. Pretensioonide korral loetakse, et lepingut on täidetud nõuetekohaselt, kui teenused on vastavuses kohalike standarditega, isegi kui need ei ole kooskõlas Eesti seadustega.

Estravel püüab täita reisijate erisoovi (näiteks eriline koht lennukis, toiduga seotud nõudmised või erilised toad v.a. need erisoovid, mis on lepingu oluliseks tingimuseks seatud) ja edastades need vastavatele teenusepakkujatele.
Estravel ega teenusepakkujad ei taga nende soovide täitmist v.a. kui need sisalduvad lepingutingimustes. Estravel ei vastuta mistahes kahju eest, mida reisija kannab, kui lepingus mittesisaldunud soovi ei rahuldatud.

23. Vältimatud ja erakorralised asjaolud

Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest ning mida reisikorraldaja ei oleks saanud mõjutada või ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks on näiteks ametnike määrused, õhuruumi piirangud, sõjategevus, muud tõsised turvaprobleemid nagu terrorism, tõsised rahutused, olulised riskid inimeste tervisele nagu haiguse esinemine reisisihtkohas või loodusõnnetused nagu üleujutused, maavärinad või ilmastikuolud, mis muudavad pakettreisi lepinguga määratud turvalise reisimise sihtkohta võimatuks või mis mõjutavad oluliselt reisi toimumist kokkulepitud viisil. Nimetatud põhjusteks võivad olla ka oluliste teenuste nagu elektri- või veevarustuse katkestus loodusõnnetuse või streigi tõttu.

Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole lepingus kokkulepitud viisil võimalik korraldada reisija tagasireisi lähtekohta, kannab reisikorraldaja vajaliku ja võimalusel pakettreisi lepingule vastava ning mitte üle kolme öö kestva majutuse kulud juhul, kui reisijaveoteenuse osutaja seda ei tee.

Eelnimetatud vastutuse piirang kulude kandmise eest ei puuduta liikumispuudega reisijat või tema saatjat, rasedat naist, saatjata reisivat alaealist ega erilist meditsiiniabi vajavat inimest, kui reisikorraldajat on inimese erivajadustest vähemalt 48 tundi enne reisi algust teavitatud.

Reisikorraldaja ei tohi tagasisõidu hilinemise eest kantava vastutuse piiramiseks tugineda vältimatutele ja erakorralistele asjaoludele, kui asjaomasel reisijaveoteenuse osutajal ei ole kohaldatavate Euroopa Liidu õigusaktide alusel lubatud selliseid asjaolusid aluseks võtta.

24.  Broneerimisvead

Reisikorraldaja hüvitab ilma viivituseta reisijale reisikorraldaja poolt kasutatud broneerimissüsteemi tehnilistest puudustest või broneerimise käigus tehtud vigadest tulenevad kahjud. Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui broneerimisviga tuleneb reisijast või vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Broneerimisviga võib tuleneda reisijast näiteks siis, kui reisija annab kauplejale vigase või puuduliku teabe reisija või reisi kohta. Vastavalt tavalisele hoolsuskohustusele peab reisija kontrollima üle saadud dokumendid, näiteks broneeringu kinnituse, ja esimesel võimalusel reisikorraldajat avastatud puudustest või vigadest teavitama. Kui reisija eirab läbivaatamise kohustust ja seetõttu kahju kannab, võidakse tema panust talle makstavat hüvitist määrates arvesse võtta.

25. Muude õigusaktide alusel saadud hüvitise vähendamine

Kui reisijale on antud või tagatakse artiklis 22 viidatud reisijate õigusi puudutavate Euroopa Liidu õigusaktidele või rahvusvahelistele konventsioonidele tuginedes hinna alandamist või hüvitist, arvatakse nimetatud hüvitise summa käesolevate tingimuste kohaselt antavast hüvitisest maha.

Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat eeltoodud muudest allikatest saadud sh teenuseosutajate poolt väljamaksmiseks määratud aga veel välja maksmata hüvitistest.

26. Hüvitusnõuded

Hüvitusnõuded tuleb esitada pakettreiside üldtingimustes sätestatud tingimustel Estraveli klienditeenindusele.

27. Eriarvamused

Reisija ja reisikorraldaja vahelised lahkarvamused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel. Tarbijavaidlused lahendatakse tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12, Tallinn. Vastavalt tarbijakaitseseadusele on tarbijavaidluste komisjonil pädevus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida osapooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada. Kohtuvaidlused lahendavad pooled Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud korras tarbija asukohajärgses kohtus.

Estraveli ööpäevaringselt avatud klienditeeninduse kõik kontaktid:
Telefon: (+372) 6266 266
E-post: estravel@estravel.ee
Veebileht: www.estravel.ee