Bussiveoteenuse müügitingimused

1. Kohaldatavus

1.1. Käesolevaid tingimusi kohaldatakse Estravel Group AS, registrikood 10325720, aadress Suur-Karja 15, Tallinn (edaspidi: Estravel) poolt kättesaadavaks tehtud bussiveoteenuse müügiks pakkumisel ja müügil vedaja nimel ja arvel üksikute reisiteenustena. Bussiveoteenuse broneerimine ja ostmine tähendab siintoodud tingimuste aktsepteerimist Kliendi poolt. Selguse mõttes, käesolevaid tingimusi ei kohaldata, kui bussiveoteenuseid pakutakse müügiks ja müüakse Estraveli nimel ja arvel.

1.2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 181/2011 terviktekst, mis käsitleb bussireisijate õigusi muuhulgas seoses reisijate mittediskrimineerimisega vedajate pakutavates veotingimustes; reisijate õigustega bussiveoteenuse kasutamisel toimunud õnnetuse käigus põhjustatud surma või vigastuse või pagasi kaotsimineku või kahjustamise korral; puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute mittediskrimineerimise ja abistamisega; reisijate õigustega reisi tühistamise või hilinemise korral; miinimumteabe andmise; kaebuste esitamise ja käsitlemisega on kättesaadav siin.

Tähelepanu! Palume käesolevad tingimused hoolega läbi lugeda. Tingimustes tooduga mittearvestamine ja reisijaveolepingu rikkumine sh. vedaja reisieeskirjade mittetäitmine võib põhjustada reisijaveolepingu üles ütlemise, ebamugavusi ja rahalist kahju bussireisi katkemise, ärajäämise, sihtkohta hilinemise vms näol. Reisija kontrolli alt väljas olevate riskide nagu streigid, pankrotid, õnnetused, haigused, reisi eesmärgiks olnud ürituse ärajäämine, tehnilised rikked, keerulised ilmastikuolud, looduskatastroofid jne. vähendamiseks soovitame täiendava reisitõrkekindlustuse ostmist. Seda vajadusel koos lisamaksuliste lisakaitsetega. Selline kindlustus tuleks osta kohe (enamasti 48 h jooksul) peale lennupileti ostu.

2. Mõisted

2.1. Mõisteid kasutatakse alljärgnevas tähenduses:
2.1.1
. Estravel – piletimüügiagent ja/või reisibüroo, kes teeb üksikute reisiteenustena kättesaadavaks bussiveoteenused, sõlmib bussiveolepinguid vedaja nimel ja arvel või vahendab bussiveolepingute sõlmimist.
2.1.2. Vedaja – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab reisijatele bussiveoteenust ja kellega klient sõlmib bussiveolepingu.
2.1.3. Bussiveoleping – Vedaja ja Kliendi vahel sõlmitud leping mis käsitleb reisijate liini- või juhuvedu bussiga.
2.1.4. Bussiveoteenus – Vedaja poolt vastavalt bussiveolepingule läbiviidav liini- või juhuvedu.

3. Bussiveoteenuse müük

3.1. Estravel tutvustab Kliendile Bussiveoteenuse ostmisvõimalusi, mis sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest Bussiveoteenuste turul. Bussiveoteenuste saadavus ja hinnad võivad kiiresti muutuda, mistõttu palub Estravel Kliendil arvestada, et vahetu tellimuse kinnitamise ning müügieelse arve tasumise korral on kohtade saamine ostmisvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.

3.2. Ostmisvõimaluste tutvustamise ajal teeb Estravel Kliendile kättesaadavaks Vedaja kehtestatud ja Estravelile edastatud Bussiveoteenuse kirjelduse ja veotingimused, sealjuures puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele tehakse vastav teave kättesaadavaks neile sobivas ja juurdepääsetavas vormis näiteks elektrooniliselt interneti kaudu.

3.3. Estravel palub Kliendil enne tellimuse kinnitamist põhjalikult tutvuda talle edastatud Vedaja lepingutingimustega ja samuti informeerida Estravel’it Kliendi soovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust Bussiveoteenuse osutamisel.

3.4. Puudega või piiratud liikumisvõimega isikud peavad teavitama Estravelit või Vedajat oma istekohaga seotud erivajadustest tellimuse esitamise või Bussiveoteenuse ostmise ajal, eeldusel et kõnealune vajadus on sellel ajal teada.

3.5. Estravelil ja Vedajal puudub õigus keelduda puuet või piiratud liikumisvõimet põhjenduseks tuues tellimuse vastuvõtmisest, sõiduõigust andva dokumendi väljastamisest ega puudega või piiratud liikumisvõimega isiku bussi sisenemise lubamisest välja arvatud, kui see rikuks kohaldatavaid ohutusnõudeid või pädevate asutuste kehtestatud tervisekaitse- ja ohutusnõudeid või kui sõiduki konstruktsiooni või infrastruktuuri, sealhulgas bussipeatuste ja -jaamade tõttu on puudega või piiratud liikumisvõimega isiku bussi sisenemine, bussist väljumine või vedamine ohutul ja praktikas teostataval viisil võimatu.

3.6. Reisitasu maksmisega kinnitab Klient oma ettepanekut valitud Bussiveoteenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist Bussiveoteenuse kirjelduse, Vedaja kehtestatud Bussiveolepingu tingimuste, käesolevate Bussiveoteenuse tingimustega, AS Estravel reisiteenuste üldtingimustega ja muude temale teatavaks tehtud informatsiooniga.

4. Kliendi õigused ja kohustused

4.1. Kliendil on õigus:
4.1.1
. saada Bussiveoteenust tasutud ulatuses ja kooskõlas sõlmitud Bussiveolepinguga;
4.1.2. saada seadusega ettenähtud või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;
4.1.3. vedada pagasit vastavalt Vedaja kehtestatud korrale, kusjuures Vedaja vastutab tema hoole alla antud pagasi eest, kuid vastutuse ulatus on üldjuhul piiratud.

4.2. Klient on kohustatud:
4.2.1
. omama sõiduõigust andvat dokumenti, kehtivat reisidokumenti, viisat ja muid dokumente riigipiiride ületamiseks;
4.2.2. esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist;
4.2.3. tagama, et tema pagas ja isiklikud asjad ei häiriks ega ohustaks kaasreisijaid;
4.2.4. juhul, kui bussis on turvavöö, siis sõidu ajal hoidma selle kinnitatud;
4.2.5. järgima bussi kasutamise korda, turvanõudeid, ohutuseeskirju ja bussijuhi juhiseid.

4.3. Klient peab Bussiveoteenuse tellimisel ja kasutamisel arvestama järgmiste tingimustega:
4.3.1. Kliendil on kohustus saabuda Bussiveoteenuse alguspunkti mitte hiljem kui 15 minutit enne väljumisaega;
4.3.2. kui Klient ei ilmu õigeaegselt reisi alguspunkti või bussijuhi teatatud ajaks bussi, on bussijuhil õigus otsustada, kas ta jätkab reisi Kliendita või oodata;
4.3.3. kui Klient ei täida õigeaegse ilmumise kohustust loetakse seda bussiveolepingu oluliseks rikkumiseks ja sellega seoses kannab Klient kõik bussist mahajäämisega seotud kahjud sh. tagasipöördumise kulud;
4.3.4. kui Kliendil tekib bussiveo ajal ametivõimudega arusaamatusi seoses reisidokumendi, salakauba vms tõttu on Vedajal õigus loobuda Kliendile teenuse osutamisest, jättes ta kontrolli teostavatele ametivõimudele. Eelpool kirjeldatud olukorras Bussiveoteenuse tasu ei tagastata;
4.3.5. kaotatud, hävinenud või rikutud sõiduõigust omavat dokumenti ei asendata ega hüvitata;
4.3.5. Estravel ei vastuta Vedajate poolt osutatava Bussiveoteenuse toimumise ja Klientide teenindamise taseme eest.

4.4. Kliendil on keelatud:
4.4.1. viibida bussis joobeseisundis;
4.4.2. häirida kaasreisijaid ja bussijuhti;
4.4.3. bussis suitsetada;
4.4.4. väljuda liikuvast bussist;
4.4.4. rikkuda bussi või selle sisustust;
4.4.5. takistada reisijate bussi sisenemist ja väljumist;
4.4.6. seada ohtu ennast või kaasreisijaid.

5. Estraveli õigused ja kohustused

5.1. Estravelil on õigus tühistada Bussiveoteenuse tellimus või broneering, kui Klient ei ole ettenähtud reisitasu õigeks ajaks Estravelile tasunud või kui Klient ei ole ilmunud õigeaegselt Bussiveoteenuse osutamiseks ettenähtud kohta.

5.2. Estravelil on kohustus edastada Klientidelt sealhulgas puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutelt Bussiveoteenuse osutamisega laekunud soovid ja teated võimalikult operatiivselt Vedajale või bussijaama käitajale.

5.3. Estravel ei vastuta Vedaja Bussiveolepingust tulenevate kohustuste täitmise eest sh. kuid mitte ainult bussi mitteõigeaegse väljumise, Kliendi pagasi kaotamise, Bussiveolepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise eest.

5.4. Estravel ei võta vastutust Kliendi kahjude ja saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid seoses bussi hilinemisega sihtkohta. Bussiveolepingust tulenevad nõuded peab Klient esitama Vedaja vastu.

6. Kahju hüvitamine ja abi õnnetuse korral

6.1. Bussiveoteenuse raames toimunud õnnetuse korral on Kliendil Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt õigus nõuda Vedajalt hüvitist, sealhulgas mõistlike kulude tasumist toimunud õnnetuse käigus saabunud surma või tekkinud vigastuse ning samuti pagasi kaotsimineku või kahjustumise korral.

6.2. Kliendi surma puhul kohaldatakse õigust hüvitisele minimaalselt nende isikute suhtes, kelle ülalpidamiseks Klient oli või oleks olnud õiguslikult kohustatud.

6.3. Hüvitise määr arvutatakse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt ja ülemmäär on sätestatud käesoleva tingimuste punktis 1.2. sätestatud bussireisijate õiguste määruses.

6.4. Ratastoolide, muude liikumisabivahendite või abivahendite kahjustumise korral makstav hüvitis on võrdne kaotatud või kahjustatud vahendi asendamise või parandamise kuludega. Vahendi asendamise või parandamise üle langetab otsuse Vedaja.

6.5. Bussiveoteenuse kasutamisel toimunud õnnetuse korral osutab Vedaja mõistlikku ja proportsionaalset abi seoses Klientide koheste praktiliste vajadustega pärast õnnetust. Selline abi hõlmab vajaduse korral: majutust; toitlustust; rõivaid; transporti; ja esmaabi osutamist.

6.6. Vedaja poolt Klientidele hüvitatava majutuse kogukulu ei ületa ühele Kliendile 80 eurot öö kohta ning majutuse eest makstavat kulu hüvitatakse kuni kaheks ööks.

6.7. Mis tahes osutatud abi ei tähenda Vedaja ja või Estraveli vastutuse tunnustamist.

7. Vastutus ja kohaldatav õigus

7.1. Vedaja vastutab Bussiveoteenuse osutamise eest sõltumata sellest, kas lepingulised kohustused peab täitma tema ise või keegi teine.

7.2. Kliendi ja Vedaja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Bussiveolepingus sätestatud riigi õigusakte ja riikidevahelisel teenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

7.3. Kliendi ja Estraveli vahelisele Bussiveolepingu vahendamist käsitlevale õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Läbirääkimiste teel kokkuleppe mittesaavutamisel kuulub vaidlus lahendamisele Harju Maakohtus.

8. Pretensioonide esitamine

8.1. Pretensioonide esitamine ja lahendamine toimub vastavalt Estraveli kehtestatud reisiteenuste üldtingimustele, kuid arvestusega, et käesolevate tingimuste punktis 1.2. nimetatud määrusega hõlmatud Kliendil on õigus esitada Vedajale või Estravelile pretensioon kolme (3) kuu jooksul alates kuupäevast, mil liinivedu teostati või oleks tulnud teostada. Ühe kuu jooksul alates pretensiooni saamisest kohustub Vedaja Kliendi pretensioonile vastama ja teatama, kas tema pretensioon on põhjendatud, tagasi lükatud või on veel käsitlemisel. Lõpliku vastuse peab Vedaja andma hiljemalt kolme (3) kuu jooksul pärast pretensiooni saamist.

8.2. Estravel soovib pakkuda võimalikult head klienditeenindust ja nõustamist Bussiveoteenuse müügiks pakkumisel ja müügil. Estravel on tänulik nii positiivse kui negatiivse tagasiside eest. Palume tähele panna, et Estravel saab sisuliselt lahendada juhtumeid, mis puudutavad Estraveli vastutusvaldkonda ehk teenindusprotsessi, kirjalikult jagatud infot või Bussiveolepingu vahendamist. Estravelil ei ole kahjuks võimalik sisuliselt käsitleda pretensioone, mis on Vedaja vastutusvaldkonnas ja puudutavad sealhulgas, kuid mitte ainult Bussiveolepingu täitmist, teenindust bussijaamades või Bussiveo ajal, pagasikäitlust, turvaettevõtte või riigivõimu esindajate tegevust. Sellistel puhkudel saame anda vaid omapoolseid soovitusi koos niisuguse tagasiside jaoks õige adressaadi kontaktandmetega.

8.3. Kliendi huvides otse Vedajaga suhtlemine Estraveli vastutusvaldkonda mittekuuluva pretensiooni lahendamisel on võimalik vaid erikokkuleppel ja hinnakirjajärgse konsultatsioonitasu tasumisel vastavalt reaalsele ajakulule. Me ei saa ühelgi juhul garanteerida Kliendi jaoks sobiva lahenduse saavutamist ega teenusepakkujalt mingiks konkreetseks tähtajaks vastuse saamist.