24/7 klienditeenindus
(+372) 6 266 266

Soome reisikorraldajate üldtingimused

Enne pakettreisi soetamist tutvu kindlasti ka tingimustega. Alljärgnevalt on välja toodud Soome reisikorraldajate üldtingimused, mida täiendavad lisaks ka TUI Finland Oy, Aurinkomatkade ja Alppimatkade lisatingimused.

1. Aurinkomatkade pakettreiside eritingimused
2. Aurinkomatkade lennupiletite müügi eritingimused
3. Aurinkomatkade ekskursioonide ja harrastustegevuste eritingimused
4. Alppimatkade lisatingimused

5. TUI Finland lisa- ja eritingimused (soome keeles)

Käesolevad lepingutingimused on allkirjastatud 30.06.2009 ning need on heaks kiidetud Soome Turismifirmade Liidu ja Soome Tarbijakaitseameti poolt.

1. PAKETTREISIDE ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolevaid lepingutingimusi rakendatakse üle kahe ööpäeva kestvate pakettreiside puhul, mis on ostetud peamiselt eraotstarbel, mille hulka kuulub vähemalt transport ja majutus, mida müüakse algusega Soomest ja mille korraldaja tegevuskoht asub Soomes. Majutuseks peetakse ka peremajutust.

1.2. Reisikorraldajal on õigus täiendada ja täpsustada pakettreiside üldtingimusi lisatingimustega, mis ei või olla reisija kahjuks vastuolus käesolevate üldtingimustega.

1.3. Reisikorraldajal on õigus kasutada käesolevatest lepingutingimustest erinevaid tingimusi, mis ei või olla reisija kahjuks vastuolus pakettreisiseadusega, juhul kui eritingimuste kasutamist saab põhjendada reisi erilise iseloomu, transpordiviisi puudutavate erinõuete (näiteks regulaarlendude broneerimise- ja müügitingimused) või reisi sihtpunkti erioludega. Eritingimused ei saa olla reisija kahjuks vastuolus pakettreisiseadusega.

Reisikorraldajal, kes kasutab annulleerimisjuhtudel eritingimusi ja nõuab reisijalt nende põhjendusel sisse tegelikud tühistamiskulud, peab olema võimeline vajadusel tõestama nende rakendumist reisi eri etappides.

2. REISIKORRALDAJA VASTUTUS LEPINGU TÄITMISE EEST

2.1. Reisikorraldaja vastutab reisija ees pakettreisi läbiviimise eest vastavalt lepingule. Vastutus puudutab ka reisikorraldaja poolt lepingu täitmiseks kasutatavate ettevõtjate tegevust (näiteks transpordifirmad ja hotellid).

2.2. Reisi vahendaja vastutab samuti nagu reisikorraldaja reisijale edastatava informatsiooni ja lepingu täitmise eest. Niisugust vastutust ei ole vahendajal aga juhul, kui reisija on lepingu sõlmimisel teadlik sellest, kes on reisikorraldaja ning et ainult tema kannab vastutust lepingukohustuste täitmise eest.

2.3. Reisija peab saama enne lepingusse astumist teavet selle kohta, kas reisikorraldaja või reisi vahendaja on seadnud pakettreiside müüjatele seadusega ettenähtud tagatise ja kas sellel on pakutud reisi jaoks piisavalt katet.

2.4. Reisija saab täita käesolevatele lepingutingimustele vastavat teavituskohustust, kui ta võtab ühendust reisikorraldaja või vahendajaga.
Pakettreisi veast teatamine peab toimuma punkti 13.4 alusel.

2.5. Reis hõlmab neid teenuseid ja korraldustoiminguid, milles reisija ja reisikorraldaja on omavahel kokku leppinud. Lepingu koostamisel arvestatakse reisikorraldaja esitlusmaterjalides nii kirja teel kui elektronposti teel edastatud teavet kui teistes müügi- ja reisidokumentides olevaid andmeid.

2.6. Reisikorraldaja peab enne lepingusse astumist reisijale edastama üldise informatsiooni vajalike reisidokumentide ja nende hankimiseks tavapäraselt kuluva aja kohta.

Reisija peab vastavalt reisikorraldajalt saadud juhenditele hankima reisiks vajalikud dokumendid (pass, viisa, vaktsineerimistõendid) ning kontrollima reisikinnitusel ja lennupiletil olevate andmete õigsust ja nende vastavust kokkulepitule.

Reisija peab samuti kontrollima väljalendude aegu. Kui reisikorraldaja on täitnud oma teavituskohustuse, ei vastuta ta reisijale tekkiva kahju eest, kui reis jääb ära või pooleli puudulike või vigaste reisidokumentide (näiteks rikutud pass) või viisa esitamata jätmise või puudumise tõttu.

Reisikorraldaja ei vastuta reisija reisiks vajalike vabatahtlike kindlustuste eest, reisija ise on vastutav kindlustuskaitse ja selle vajaliku katvuse olemasolu eest, näiteks tühistamistagatise puhul.

2.7. Reisi sihtkoha võimalikud turvariskid
Reisikorraldaja peab enne reisi teavitama reisijat erinevatest võimalikest riskidest ning reisi ja olmet puudutavatest tervisekaitsenõudmistest. Reisijale peab samuti andma tegevusjuhiseid võimaliku haigestumise, õnnetuse või vmt juhtumi puhul.

Sihtkoha turvalisuse ja muude oluliste asjaolude kohta saab teavet välisministeeriumist ja vastavatest tervishoiuasutustest. Reisijal on kättesaadava teabega soovitatav tutvuda.

Reisija julgeoleku eest välismaal olles vastutavad reisijale lisaks esmaselt kohalikud ametivõimud. Reisija peab käitumisel arvestama kohalikke olusid.

2.8. Abistamiskohustus
Kui reisija reisi ajal haigestub, satub õnnetuse või kuriteo ohvriks või kannab muud kahju, peab reisikorraldaja osutama talle abi ravi või enneaegse tagasipöördumise korraldamisel, kuriteo või kahju selgitamisel jt vajalikes toimingutes.

Reisija vastutab nende erikulude tasumise eest, mida reisikorraldaja on tema olukorra tõttu kandnud. Kui reisi ajal ilmneb punktis 11.1 b silmas peetud olukord, peab reisikorraldaja osutama reisijale abi samal viisil ja püüdma vastavalt võimalustele vähendada reisijale tekkivat kahju ja ebamugavusi.

Kui reisikorraldajal pole reisi sihtkohas personali, kes saaks reisijat aidata, peab reisikorraldaja enne reisi algust edastama reisijale reiskorraldaja või vahendaja kohaliku esindaja nime ja kontaktandmed või info vastavatest kohalikest asutustest, kuhu abi saamiseks pöörduda. Kui sellised esindajad või vastavad kohalikud asutused puuduvad, tuleb reisijale anda teada, kuidas ta saab vajaduse korral ühendust reisikorraldaja või vahendajaga.

2.9. Reisija kohustused ja vastutus
Reisija peab reisi ajal järgima ametnike, reisikorraldaja või reisikorraldaja esindaja poolt antavaid reisi teostumist puudutavaid juhtnööre ja nõudeid ning hotellides ja transpordivahendites kehtivaid korranõudeid.

Reisija ei tohi oma käitumisega teisi reisijaid häirida. Kui reisija eirab oma kohustusi, on lubatud tema reisileminek tühistada või ta reisilt kõrvaldada. Sel juhul ei ole reisijal õigust tasu tagastamisele ja ta vastutab ise kõigi kojulennust tulenevate kulude eest.

Reisija vastutab kahjude eest, mida ta põhjustab reisikorraldajale või kolmandale osapoolele oma tahtliku või tahtmatu tegevusega näiteks eelnimetatud nõuete eiramise tõttu.

Reisija peab reisikorraldajale edastama enda kontaktandmed nii enne reisi kui ka reisi ajal.

3. LEPINGU SÕLMIMINE JA MAKSE SOORITAMINE

Reisijat siduv kokkulepe on sõlmitud siis, kui reisikorraldaja poolt määratud broneerimistasu on reisikorraldaja poolt ettenähtud ajal tasutud. Ülejäänud makseosa tuleb tasuda reisikorraldaja poolt ettenähtud ajal või muul kokku lepitud tähtajal. Pärast reisihinna tasumist on reisijal õigus saada aegsasti enne reisi algust reisidokumendid kätte.

4. REISIJA ÕIGUS TÜHISTADA REIS ILMA ERILISE PÕHJUSETA

4.1. Reisija võib ilma erilise põhjuseta reisist loobuda järgmistel tingimustel:
a) hiljemalt 28 ööpäeva enne reisi algust, tasudes reisikorraldajale eelnevalt märgitud bürookulud;
b) 28–14 ööpäeva enne reisi algust, tasudes broneerimistasu;
c) 14 ööpäeva – 48 tundi enne reisi algust, tasudes 50% reisi hinnast.
d) Kui reisist loobutakse vähem kui 48 tundi enne reisi algust, on reisikorraldajal õigus sisse nõuda kogu reisi hind.

4.2. Kui reisi hinna arvestamisel on lähtutud sellest, et kahest või enamast reisijast koosnev reisiseltskond majutatakse samasse tuppa või apartementi ja mõni seltskonna liikmetest loobub oma reisist, on reisikorraldajal õigus loobumisest tingitud sobivale lisatasule. Oma reisi tühistanud ja reisil osalevad reisiseltskonna liikmed vastutavad ühiselt lisatasu maksmise eest reisikorraldajale.

4.3. Kui reisist ei ole loobutud ning reisija ei saabu kokkulepitud ajal kokkulepitud alguspunkti või kui ta ei saa reisist osa võtta seetõttu, et tema vastutusalasse kuuluvatel põhjustel ei ole tal reisiks vajalikke dokumente, nagu näiteks kehtiv pass, viisa, isikutunnistus või vaktsineerimistõend, ei ole tal õigust tasu tagastamisele.

4.4. Tühistamiskulud võivad erineda punktides 4.1 ja 5.1 toodutest, kui reisile kohandatakse eritingimusi (punkt 1.3). Tühistamiskulude suurus ja nende määramise põhjendus peab ilmnema eritingimustes.

5. REISIJA ÕIGUS TÜHISTADA REIS ÜLETAMATU TAKISTUSE TÕTTU

5.1. Reisijal on õigus reisist ära öelda ja saada tagasi reisi eest makstud hind, millest on maha arvatud bürookulud, kui tema reisileminekut oleks sobimatu nõuda seetõttu, et
a) tema ise või talle lähedane isik jääb ootamatult tõsiselt haigeks, satub tõsisesse õnnetusse või sureb. Lähedaseks isikuks loetakse abikaasat või vabaabielupartnerit, last, vanemaid, abikaasa vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid või reisikaaslast, kellega koos on reisija reisi broneerinud ja kelle majutus on määratud samasse tuppa või apartementi;
b) tema või tema reisikaaslasega, kellega koos reis on broneeritud, juhtub muu ootamatu ja tõsine sündmus, mille tõttu oleks sobimatu nõuda tema reisileminekut. Reisikaaslaseks loetakse kõnealuse reisija laps või vanem või muu isik, kelle majutus on määratud kõnealuse reisijaga samasse tuppa või apartementi. Muuks ootamatuks ja tõsiseks sündmuseks on näiteks märkimisväärne varaline kahju, näiteks korteri põleng.

5.2. Reisija peab reisist loobumisest viivitamatult reisikorraldajale teatama. Reisileminekut takistava asjaolu kohta tuleb esitada usaldusväärne selgitus, nagu näiteks arstitõend, politsei uurimisprotokoll või kindlustusfirma tõend. Selgitus tuleb reisikorraldajale esitada nii ruttu kui võimalik, kuid hiljemalt kahe nädala jooksul alates reisist loobumise aluseks oleva takistuse ilmnemisest, kui tähtajast kinnipidamine ei ole reisija jaoks sobimatult raske.

5.3. Kui reisi hinna arvestamisel on lähtutud sellest, et kahest või enamast reisijast koosnev grupp majutatakse samasse tuppa või apartementi ja mõni grupi liikmetest loobub oma reisist punktis 5.1 silmas peetud ületamatu takistuse tõttu, ei ole reisikorraldajal õigust punktis 4.2 märgitud lisatasule. Reisikorraldajal on siiski õigus teha ülejäänud grupi majutuse osas loobumisest tingitud muudatusi juhul, kui reisi tase eelnevalt kokkulepituga võrreldes ei halvene.

5.4. Tühistamiskulude osas kohandatakse samuti punkti 4.4.

6. REISIJA ÕIGUS REISIST LOOBUDA REISIKORRALDAJA POOLT TEHTAVATE MUUDATUSTE VÕI REISI SIHTPUNKTIS VALITSEVATE OLUDE TÕTTU

6.1. Reisija võib reisist loobuda, kui:
a) reisi alguse või tagasisaabumise aeg muutub kokkulepituga võrreldes rohkem kui 30 tunni võrra.
b) reisikorraldaja muudab muul moel oluliselt reisikorraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse näiteks sõiduaja märkimisväärset pikenemist transpordivahendi muutumise tõttu, reisi sihtpunkti muutumist või majutustaset märkimisväärselt halvendavat muudatust.
c) reisijal on põhjendatud alus uskuda, et reisi ei suudeta teostada kokkulepitud viisil või tema tervist või elu ohustamata sihtpunktis või selle läheduses aset leidnud sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi vms olukorra tõttu. Loobumise põhjuste hindamisel arvestatakse Soome ametivõimude seisukohta vastavas küsimuses.
d) reisijal on muu mõjuv põhjus oletada, et reisikorraldaja tegevuses tekivad olulised vead.

6.2. Reisija peab reisist loobumisest viivitamatult reisikorraldajale teatama.

6.3. Punktis 9.4 määratletakse õigus loobuda reisist hinnatõusu tõttu.

6.4. Reisist loobumisel eelnevalt mainitud põhjustel on reisijal punktides 6.1.a, 6.1.b ja 6.1.d mainitud juhtudel õigus saada tagasi raha reisi maksumuse väärtuses ning hüvitis nende kulude eest, mis on tingitud reisist ning on loobumise tõttu tarbetuks muutunud.

Punktides 6.1.a, 6.1.b ja 6.1.d mainitud juhtudel võib reisija nõuda reisikorraldajalt alternatiivina uut samalaadset reisi esialgse reisi eest makstud hinnaga. Asendusreisi osas rakendatakse lisaks punkti 11.3 sätteid.

7. REISIJA ÕIGUS KATKESTADA REIS JA TÜHISTADA LEPING

7.1. Reisijal on õigus reis katkestada, kui:
a) reisikorraldaja eirab rängalt oma kohustusi või reisikorraldus osutub muul moel sedavõrd puudulikuks, et reis ei vasta oma esialgsele eesmärgile. Neil põhjustel on reisijal õigus leping tühistada ka pärast reisi.
b) reisi ajal ilmneb sihtpunktis või selle läheduses sõjategevus, loodusõnnetus, streik vms olukord.

7.2. Reisi katkestamisel või lepingu tühistamisel on reisijal õigus saada tagasi reisi hind jt reisikorraldajale makstud tasud. Kui reisikorraldaja tegevusest on olnud reisijale kasu, peab reisija maksma reisikorraldajale kompensatsiooni, mis vastab reisija poolt saadud väärtusele.

7.3. Kui reisija katkestab reisi punkti 7.1.a alusel, on reisikorraldajal kohustus vajadusel korraldada reisija kojusõit. Koju tagasisõit või sõit mujale kokkulepitud asukohta peab olema korraldatud esialgselt kokkulepitud tingimuste ja liiklusvahendiga.

7.4. Kui reisija katkestab reisi punkti 7.1.a alusel, on tal põhjendatud õigus alternatiivina nõuda reisikorraldajalt uut samalaadset reisi algse reisi eest makstud hinnaga. Asendusreisile kohandatakse lisaks punkti 11.3 sätteid.

7.5. Kui reisija katkestab reisi punkti 7.1.b alusel ning reisikorraldaja ei abista teda kojusõidu korraldamisel vastavalt punktile 2.8, võib reisija ise vajalikud abinõud kasutusele võtta. Reisija peab siiski püüdma piirata võimalikke reisikorraldajale tekkivaid kulusid ja muud kahju.

8. REISIJA ÕIGUS LEPINGUT MUUTA JA TEISELE LOOVUTADA

8.1. Hiljemalt 28 ööpäeva enne reisi algust on reisijal õigus muuta väljalennu kuupäeva, reisi sihtpunkti või vahetada hotelli, tasudes lisaks uue reisi hinnale ka bürookulud. Hilisemaid muudatusi võib reisikorraldaja lugeda reisi tühistamiseks ja uue reisi tellimiseks.

8.2. Reisijal on õigus muuta broneeringus olevaid reisija isikuandmeid või loovutada lepingust tulenevad õigused isikule, kes vastab võimalikele reisil osalemise tingimustele. Loovutamisest tuleb reisikorraldajale teatada hiljemalt 48 tundi enne reisi algust.

Reisikorraldajal on õigus nõuda loovutamisega või andmete muutmisega tehtavate toimingute eest kohast kompensatsiooni. Kompensatsiooni suuruseks on bürookulu, kui reisikorraldaja ei ole lisatingimustes teisiti sätestanud. Oma reisi loovutaja ja reisi ülevõtja vastutavad ühiselt reisi hinna ja kompensatsiooni maksmise eest reisikorraldajale.

9. HINNAMUUTUSED

9.1. Reisikorraldajal on õigus pärast lepingu sõlmimist tõsta või kohustus vähendada kokkulepitud reisihinda järgnevatel põhjustel:
a) reisi hinda mõjutavate maksude jt administratiivtasude muutumine;
b) transpordikulude selline muutumine, mida reisikorraldajal polnud võimalik mõjutada ja mida reisikorraldajal polnud võimalik lepingu sõlmimisel arvestada;
c) reisikulusid mõjutav valuutakursi muutumine. Kui ostetavat reisi ei ole kataloogis, on võrdluskursiks reisijale hiljemalt lepingu sõlmimise kuupäeval teatavaks tehtud valuutakurss.

Määrustiku kohane kursimuutuse suurus arvestatakse 6 nädalat enne väljasõitu kehtiva valuutakursi järgi. Võrdluskursina kasutatakse sama päeva valuutakurssi, mille reisikorraldaja on aluseks võtnud kataloogi hindade määramisel.

9.2. Hinnatõus ei tohi olla suurem kui kulude kasv. Hinda tuleb alandada vähemalt vastavalt kulude vähenemisele. Hinnamuutus peab siiski olema vähemalt 2% sama reisi ja sama lähtepäeva odavaima majutusvariandi hinnast.
Reisikorraldaja peab uue hinna reisijale teatavaks tegema nii ruttu kui võimalik ning hinnamuutust põhjendama, selgitades, milliste reisipaketi osadega see on seotud.

9.3. Reisi hinda ei tohi tõsta reisi kokkulepitud algusajale eelneva 21 ööpäeva jooksul. Sel ajal ei ole reisikorraldajal ka kohustust reisi hinna alandada.

9.4. Kui pärast lepingu sõlmimist tõstetakse reisi hinda punkti 9.2 alusel arvutatuna üle 10%, on reisijal õigus leping tühistada. Reisija peab lepingu tühistamisest reisikorraldajale teatama nädala jooksul pärast hinna tõstmise teate saamist.

10. REISIKORRALDAJA ÕIGUS TEHA REISIPROGRAMMI VÄHESEID MUUDATUSI

10.1. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel kokkulepitud reisiprogrammist kinni pidada, on tal õigus vahetada hotelli, ööbimispaika, transpordivahendit ja muuta ajagraafikut või teha reisiprogrammis muid ümberkorraldusi, mis reisi iseloomu oluliselt ei muuda. Muudatustest tuleb reisijale teatada nii ruttu kui võimalik.

10.2. Vähese osalejate arvu tõttu on reisikorraldajal õigus vahetada transpordivahendit ning muuta marsruuti ja ajagraafikut, kui need ümberkorraldused ei muuda oluliselt reisi iseloomu. Muudatustest tuleb reisijale teatada hiljemalt 14 ööpäeva enne reisi algust.

10.3. Vaatamata eelnevalt silmas peetud muudatustele on reisija kohustatud tasuma reisi hinna ja muud kokkulepitud tasud, arvestades siiski punktis 14.2 määratletud reisija õigust allahindlusele.

11. REISIKORRALDAJA ÕIGUS REIS TÜHISTADA JA KATKESTADA

11.1. Reisikorraldajal on õigus reis tühistada, kui:
a) reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid ja reisikorraldaja on reisi tutvustavas kataloogis või mujal materjalides (näiteks reisiprogrammis või muudes reisidokumentides) ära märkinud reisi toimumise sõltuvuse osavõtjate arvust. Nõutud osavõtjate arv võib puudutada üksikreisi või teatud sihtpunkti korraldatavat reiside seeriat. Tühistamisest tuleb reisijale teatada hiljemalt 21 ööpäeva enne reisi algust.
b) reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskenenud reisi sihtpunktis või selle läheduses aset leidnud sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata. Reisi tühistamisest tuleb reisijale teatada nii ruttu kui võimalik.

11.2. Kui punktis 11.1.b mainitud olukord tekib reisi ajal, on reisikorraldajal õigus reis katkestada ja teha reisiprogrammis muid hädavajalikke muudatusi. Reisikorraldaja peab pärast reisi lõppu tagastama reisijale viivitamatult saamata jäänud teenustele vastava osa reisi hinnast.

11.3. Kui reisikorraldaja tühistab reisi punkti 11.1 alusel, võib reisija nõuda uut samalaadset reisi esialgse reisi eest makstud hinnaga, kui asendusreisi korraldamine ei põhjusta reisikorraldajale sobimatuid kulutusi või tüli. Kui asendusreisi hind on algselt kokkulepitud hinnast odavam või kui asendusreis ei sisalda algselt kokkulepitud teenuseid, tuleb hinnavahe või puuduvatele teenustele vastav hinnaosa reisijale tagasi maksta.

11.4. Pärast reisi tühistamist peab reisikorraldaja reisija poolt makstud tasu viivitamatult tagastama, kui reisija ei saa punktis 11.3 silmas peetud asendusreisi. Kui reis tühistatakse punktis 11.1.a mainitud põhjusel, peab reisikorraldaja reisijale hüvitama ka otseselt reisile minekuga seotud kulud, mis on reisi tühistamise tõttu tarbetuks muutunud.

12. REISIKORRALDAJA ÕIGUS TÜHISTADA LEPING

Reisikorraldajal on õigus leping tühistada, kui reisija ei ole tasunud reisi hinda hiljemalt kokkulepitud tähtajaks. Reisikorraldajal on õigus leping tühistada eeldusel, et reisija on saanud sobiva maksetähtaja. Dokumendis, kus maksetähtaeg fikseeritakse, tuleb ära märkida reisikorraldaja õigus tühistada leping maksetähtaja eiramise korral.

13. VIGA JA VEAST TEATAMINE

13.1. Reisikorraldaja tegevuses on viga, kui:
a) reis ei vasta teenuste või muu korralduse poolest sellele, milles on kokku lepitud või mida võib pidada kokkulepituks.
b) reisikorraldaja on eiranud nõuet anda reisijale pakettreisiseaduses ettenähtud teavet reisi puhul rakendatavatest tingimustest, reisi sisust, vajalikest reisidokumentidest, reisi puudutavatest tervisenõuetest, transpordist, ajagraafikutest jmt vajalikku informatsiooni, nagu näiteks juhiseid reisi ajal toimuva võimaliku haigestumise, õnnetuse vms puhkudeks, ja võib eeldada, et see on mõjutanud reisija otsust.
c) reisikorraldaja on eiranud punktile 2.8 vastavat abistamiskohustust.

13.2. Veaks ei loeta siiski niisuguseid reisi kui terviku seisukohalt väheseid muudatusi või puudusi, milleks reisijal on reisi sihtpunkti või iseloomu arvestades olnud võimalus ette valmistada.

13.3. Veaks ei loeta ka hilinenud saabumist reisi sihtpunkti või varasemat tagasipöördumist, kui muudatus on tekkinud reisikorraldajast sõltumatul põhjusel ja sihtpunktis viibimise aeg lüheneb:
a) minimaalselt 3 ööpäeva, ent maksimaalselt 5 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 6 tundi;
b) 5–8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 8 tundi;
c) üle 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 12 tundi.

Kui reis kestab vähem kui 3 ööpäeva, hinnatakse viga iga juhtumi puhul eraldi.

Kui muudatuse põhjuseks on õhuruumis tekkinud liiklushäire, lennujuhtide või ametkondade tegevus, erakordsed ilmastikuolud, lennukompaniist sõltumatud erakordsed põhjused (sealhulgas turvarisk, lennuliiklusele kehtestatud piirangud või vedamise eest vastutava lennukompanii töötajate streik) vmt põhjused, rakendatakse eelnevalt nimetatud tähtaegu kahekordses ulatuses.

13.4. Veast teatamine
Reisija ei saa osutada veale, kui ta ei teata sellest reisikorraldajale sobivaks peetava aja jooksul pärast seda, kui ta vea avastas või kui ta oleks pidanud selle avastama. Veast, mida on võimalik kõrvaldada reisi sihtpunktis, tuleb giidile või mõnele muule sihtpunktis olevale reisikorraldaja esindajale teatada nii ruttu kui võimalik.
Juhul kui reisikorraldajal ei ole sihtkojas giidi või muud esindajat, on reisijal õigus teatada veast samal alal tegutsevale ettevõtjale, keda reisikorraldaja on kasutanud abina lepingu täitmisel (alltöövõtja, näiteks hotell) ja kelle tegevuses viga ilmneb.

Eelnimetatu ei takista reisijat veale osutamast, kui reisikorraldaja või muu ettevõtja, keda reisikorraldaja on kasutanud abina lepingu täitmisel, on olnud jultunult hooletu või autu või vääritu.

14. VEA KÕRVALDAMINE JA ALLAHINDLUS

14.1. Vea kõrvaldamine
Reisikorraldaja peab vea omal kulul viivitamatult kõrvaldama. Reisikorraldaja võib siiski vea kõrvaldamisest keelduda, kui sellega kaasneksid sobimatud kulud või kahjud. Reisija võib vea kõrvaldamisest keelduda, kui see põhjustaks talle olulist kalju.

14.2. Allahindlus
Kui viga ei ole reisikorraldaja kulul viivitamatult kõrvaldatud või kui viga ei ole võimalik kõrvaldada, on reisijal õigus allahindlusele tulenevalt vea tähtsusest. Kui reisija ei kasuta reisi hulka kuuluvat transportteenust ega teisi teenuseid või kasutab neid ainult osaliselt, ei ole tal sellel põhjusel õigust allahindlusele.

15. KAHJU HÜVITAMINE

15.1. Reisijal on õigus hüvitisele isikliku, esemelise või varalise kahju puhul, mille on talle põhjustanud reisikorraldaja tegevuses olev viga, kui viga või kahju on tingitud reisikorraldaja või reisikorraldaja poolt lepingu täitmiseks kasutatava ettevõtja (näiteks transpordifirmad ja hotellid) hooletusest. Kompenseerimisvastutusest vabanemiseks peab reisikorraldaja tõendama, et temapoolset hooletust ei esinenud.

Reisijal on õigus hüvitisele ka pagasi kadumise ja kadumisest tingitud kasutamise võimatuse eest. Reisijal on õigus hüvitisele pagasi hilinemisest tingitud asjade kasutamise võimatuse eest, kui seda võib viivituse kestvust ja muid asjaolusid arvestades pidada reisijale tülikaks.

15.2. Hüvitatavateks kahjudeks on näiteks reisijale vea tõttu osaks saanud ülemäärased kulud ja kasutuks osutunud kulutused ning kojujõudmise hilinemisest tingitud palgakaotus ja ööbimise korraldamisest tingitud ülemäärased kulud.

15.3. Punkti 15.1 põhjendustel on reisijal õigus hüvitisele ka pagasi kadumise ja kadumisest tingitud kasutamise võimatuse eest.

15.4. Reisija peab püüdma kahju suurust võimalikult palju piirata. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud reisija enda tegevusest. Kahjuhüvitis võib olla kokkuleppeline, kui see on ebaõiglane, arvestades reisija võimalikku kaasmõju selles, reisikorraldaja võimalusi kahju ennetada ja vältida ning muid asjaolusid.

15.5. Reisikorraldaja kahjuvastutust seades arvestatakse meritsi teostatava transpordi puhul meresõidu seadusandlust (674/1994), rongiliikluse puhul raudteetransporti puudutavat seadusandlust (1119/2000) või vastava transpordiliigi rahvusvahelistes lepingutes sätestatud kahju hüvitamise aluseid (COTIF, SopS 5/1985). Lennuliikluse kahjude hüvitamisel võetakse aluseks peamiselt Montreali üldleping (SopS 78/2004) ning Euroopa ühenduse nõukogu määrus (No 2027/97). Õhu-, mere- ja raudteetranspordi ajal juhtunud kahjude hüvitamine määratakse nende reeglite ja kokkulepete alusel, mida allhankijana toimiv transpordifirma kasutab oma töös.

Kui üldlepingu tingimused ja määrused transpordi kahju hüvitamisega ei sobitu, tehakse seda Varrsavi üldlepingu alusel, mille eri versioonid on Soomes lennutransporti reguleerivate seadustega jõustunud: laki kuljetuksesta ilma-aluksessa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaki (45/1977)ja ilmakuljetuslaki (387/1986).

15.6. Vääramatu jõud
Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud ületamatust takistusest või muust ettenägematust põhjusest, mida reisikorraldaja või reisikorraldajat abistav ettevõtja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks on näiteks sõjategevus, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jmt sündmused.

Reisikorraldaja peab niisugusest ületamatust takistusest reisijale viivitamatult teatama ja püüdma tegutseda selliselt, et reisijale osaks saav kahju võimalikult väikeseks jääks.

16. HÜVITUSNÕUDED

16.1. Viga puudutava märkuse tegemine reisikorraldajale määratletakse punktis 13.4.

16.2. Hüvitusnõuded tuleb esitada reisikorraldajale kirjalikult hiljemalt kaks kuud pärast reisi lõppu, kui apelleerimisaja pikendamiseks ei ole eri põhjust.

17. LAHKARVAMUSED

17.1. Kui reisikorraldaja ja reisija ei jõua näiteks lepingute tõlgendamise või hüvitise suuruse osas üksmeelele, võib reisija esitada tüliküsimuse arutamiseks tarbijakaitseametile.
17.2. Reisija võib esitada tüliküsimuse arutamiseks ka reisija kodukoha alama astme kohtule.
NB! Käesolevad tingimused on uuendatud 23.10.2018

Estravel ei vastuta tingimuste muudatuste eest, mida reisikorraldajal on õigus kehtestada etteteatamata. Originaaltingimused leiate: www.aurinkomatkat.fiwww.tui.fi ja www.alppimatkat.fi.