Soome reisikorraldajate üldtingimused

Enne pakettreisi soetamist tutvu kindlasti ka tingimustega. Alljärgnevalt on välja toodud Soome reisikorraldajate üldtingimused, mida täiendavad lisaks ka TUI Finland Oy, Aurinkomatkade ja Alppimatkade lisatingimused.

1. Aurinkomatkade pakettreiside eritingimused
2. Aurinkomatkade lennupiletite müügi eritingimused
3. Aurinkomatkade ekskursioonide ja harrastustegevuste eritingimused

4. Alppimatkade lisatingimused

5. TUI Finland lisa- ja eritingimused (soome keeles)

Soome reisibüroode liit (sm Suomen matkatoimistoalan liitto ry) ja tarbijakaitseametnik kooskõlastasid läbirääkimiste tulemusel siinsed lepingutingimused. Tingimusi kohaldatakse alates 01.07.2018 sõlmitud lepingutele. Tingimuste koostamisel võeti arvesse pakettreiside ja reisikorralduse direktiivi (EL 2015/2302) ning reisipakettide seaduse (901/2017 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901)) kohustuslikke sätteid.

1. KOHALDAMISALA

1.1. Reisipakettide üldtingimused

Lepingutingimusi kohaldatakse vähemalt 24 tundi kestvate või ööbimist sisaldavate reisipakettide suhtes, mis on ostetud peamiselt eraotstarbel ning mis sisaldavad vähemalt kahte järgnevalt nimetatud teenustest: 1) transport, 2) majutus, 3) auto või reisipakettide seaduse § 2 punktis 3 mainitud muu mootorsõiduki (nt A-kategooria juhiluba nõudev mootorratas või vähemalt neljarattaline oma käitusjõul liikuv sõiduk, mille ehituslik kiirus on üle 25 km/h) rent või üks eelnevalt nimetatu koos 4) muu olulise reisiteenusega eeldusel, et paketti müüakse või pakutakse müügiks Soomes. Majutuseks loetakse ka mitmenädalane majutus nt peres keelekursuse ajal, kuid mitte seoses pikaajalise õpilasvahetusega.

1.2. Lisatingimused

Reisikorraldajal on õigus täiendada ja täpsustada reisipakettide üldtingimusi lisatingimustega, mis ei või olla reisija kahjuks vastuolus üldtingimustega.

1.3. Eritingimused

Reisikorraldajal on õigus kohaldada lepingutingimustest erinevaid eritingimusi, kui see on põhjendatud reisi omapära, transpordiviisi erinõuete (nt regulaarlendude broneerimis- ja müügitingimused), reisi omapärast tingitud erandlike majutustingimuste või reisi sihtkohas valitsevate erioludega. Eritingimused ei või olla reisija kahjuks vastuolus reisipakettide seadusega.

Reisikorraldaja, kes kohaldab reisi tühistamise juhtudel eritingimusi ja nõuab nende alusel reisijalt tegelikke tühistamiskulusid, peab reisija palvel esitama selgituse selle kohta, kuidas need eritingimused seonduvad reisi eri osadega.

2. REISIPAKETI LEPING JA VASTUTUS SELLE TÄITMISE EEST

2.1. Vastutus lepingu täitmise eest

Reisikorraldaja vastutab reisija ees, et reisipakett vastaks lepingule. Vastutus puudutab ka reisikorraldaja poolt lepingu täitmiseks kasutatud ettevõtete makseid (nt transpordifirmad ja hotellid).

Reisivahendaja vastutab reisijale edastatud teabe ja lepingu täitmise eest samal moel nagu reisikorraldaja, kui reisikorraldaja paikneb Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool ja kui reisivahendaja ei tõenda, et reisikorraldaja täidab kõnealuseid kohustusi.

Reisijale tuleb enne lepingu sõlmimist esitada teave selle kohta, kas reisikorraldaja või reisivahendaja on andnud reisipakettide pakkujate seaduses (921/2017) välja antud tagatise ja kas tagatis katab ka pakutud reisi.

Reisija saab täita neile lepingutingimustele vastava teavitamiskohustuse, võttes ühendust kas reisikorraldaja või reisivahendajaga.

Reisipaketi veast tuleb teatada punkti 12.4 kohaselt.

2.2. Lepingu sisu

Reis sisaldab teenuseid ja tegevusi, milles reisija ja reisikorraldaja on kokku leppinud. Lepingu sisu hindamisel tuleb võtta arvesse kõik enne reisilepingu sõlmimist kirjalikult või elektroonilisel kujul esitatud lepingutingimused, standardteabeblankett ja muu kõnealust reisi puudutav seaduse (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) (901/2017) ning määruse (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180181) (181/2018) nõutav teave.

2.3. Reisidokumendid ja reisikindlustus

Reisikorraldaja peab enne lepingu sõlmimist andma reisijale üldteavet sihtkohamaa passi- ja viisanõuete kohta, k.a keskmine viisa hankimise aeg.

Reisija peab reisikorraldaja juhiseid järgides hoolitsema ise reisil vajalike dokumentide olemasolu eest (nt pass, viisa, vaktsineerimistõendid) ning kontrollima nende ja reisipileti õigsust ning üksteisele vastavust. Reisija peab kontrollima ka vedude ajagraafikuid. Kui reisikorraldaja on oma teavitamiskohustuse täitnud, ei vastuta ta reisijale tekkiva kahju eest, kui reis jääb ära või katkeb puudulike või vigaste dokumentide (nt defektse passi) või viisa andmisest keeldumise või viisa puudumise tõttu.

Reisikorraldaja ei vastuta reisija reisil vajalike vabatahtlike kindlustuste eest, vaid reisija vastutab ise oma kindlustuskaitse ja selle katvuse eest nt tühistamiskaitse osas. Seepärast soovitab reisikorraldaja reisijal hankida reisi jaoks reisikindlustuse, mis tagab piisava isiku-, omandi- ja tühistamiskaitse.

2.4. Reisi sihtkoha võimalikud turvariskid

Reisikorraldaja peab enne reisi tuletama reisijale meelde reisiga võimalikult seonduvaid erilisi riske ning esitama teavet sihtkohariigi üldiste tervisenõuete kohta. Reisija isikliku tervisliku seisundiga seotud erivajadusi puudutava teabe hankimise eest vastutab reisija ise. Reisijale tuleb lisaks anda juhiseid, kuidas käituda võimaliku haigestumise, õnnetuse või muude juhtumite korral.

Reisija turvalisuse eest välismaal vastutavad reisija enda kõrval esmajoones kõnealuse riigi ametiasutused. Reisija peab tegutsema sihtkoha tingimusi arvestades.

Sihtkoha turvalisust ja muud olulist teavet saab välisministeeriumist ning tervise ja heaolu ametist, nt kõnealuste asutuste veebilehtedelt www.um.fi (http://www.um.fi) ja www.thl.fi (http://www.thl.fi). Reisija peab tutvuma sihtkoha oludega eelnimetatud teabeallikate abil.

2.5. Abistamiskohustus

Kui reisija reisi ajal haigestub, satub õnnetusse või kuriteo ohvriks või kannab muud kahju, peab reisikorraldaja ilma asjatu viivituseta andma raskustesse sattunud reisijale teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsuliteenuste kohta, korraldama reisijale võimaluse sidevahendite kasutamiseks ning aitama reisijal teha alternatiivseid reisikorraldusi ning andma muud vajalikku abi. Reisija vastutab nende kulude tasumise eest, mida reisikorraldaja on pidanud tema olukorra tõttu kandma seoses eelmainituga või eriolukorraga (nt uus transport, lisaööbimine hotellis ja reisikorraldajale tekkivad võimalikud lisakulud). Kui reisi käigus ilmneb punkti 10.1 lõigus b) nimetatud olukord, peab reisikorraldaja reisijat vajalikul moel abistama ja püüdma vastavalt võimalustele piirata reisijale tekkivat kahju.

Reisikorraldaja võib küsida antud abi eest mõistlikku tasu, kui reisija on tekitanud raskused tahtlikult või hoolimatusest. Nimetatud tasu võib siiski olla maksimaalselt selline, mis vastab reisikorraldajale abi andmisest tekkinud tegelikele kuludele.

Kui reisikorraldajal ei ole reisi sihtkohas oma töötajaid, kes saaks reisijat aidata, peab reisikorraldaja teatama enne reisi reisijale reisikorraldaja või -vahendaja kohaliku esindaja nime ja kontaktandmed või vastava info kohalikest tegevuskohtadest, millega reisija abivajaduse korral ühendust saab võtta. Kui esindajaid või tegevuskohti ei ole, tuleb reisijale teatada, mil moel ta vajaduse korral reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust saab võtta.

2.6. Reisija kohustused ja vastutus

2.6.1. Reisija peab täitma reisi käigus ametiasutuste, reisikorraldaja või viimase esindaja antud reisi korraldamisega seotud juhiseid ja eeskirju ning hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju.

2.6.2. Reisija ei või oma käitumisega teisi reisijaid häirida. Kui reisija jätab oma kohustused olulisel määral täitmata, võidakse tema reisile pääs keelata ja ta võidakse reisilt välja arvata. Sel juhul ei ole reisijal õigust tehtud makseid tagasi saada ja ta vastutab ise kõigi kojusõidust tulenevate kulude tasumise eest.

2.6.3. Reisija vastutab kahju eest, mille ta tekitab tahtlikult või ettevaatamatu käitumisega reisikorraldajale või kolmandatele isikutele, mh rikkudes punktides 2.6.1 ja 2.6.2 nimetatud nõudeid.

2.6.4. Reisija peab esitama reisikorraldajale kontaktandmed, mille abil on võimalik temaga enne reisi ja reisi ajal ühendust võtta.

2.6.5. Reisigrupi esindaja on kohustatud esitama kõik reisi puudutavad andmed ja dokumendid oma reisirühmale ning vastavalt reisijaid puudutavad andmed ja dokumendid reisikorraldajale. Reisikorraldaja loetakse teavitamiskohustuse täitnuks, kui ta esitab reisi puudutavad andmed reisigrupi esindajale. Reisikorraldaja ei pea esitama nimetatud andmeid eraldi igale reisigrupi liikmele.

Reisigrupi nimel saab broneeringus muudatusi teha reisi broneerinud reisigrupi esindaja üksinda või koos muudatust sooviva reisijaga.

2.6.6. Reisija või reisigrupi esindaja vastutab reisikorraldajale esitatud andmete, nt reisi aja, reisijate nimede, sünniaegade, muude isikuandmete või reisijate erivajaduste õigsuse ja õigeaegse teatamise eest. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille võivad põhjustada reisija või reisikorraldaja esindaja valesti või puudulikult esitatud andmed.

2.6.7.Reisija võib olla kohustatud ise vastutama tagajärgede ja/või kulude eest, kui neid tekib põhjusel, et ta kasutab reisipaketi teenuseid või paketi muid osi muul kui reisipaketi lepingus kokkulepitud moel. Nt võib reisipaketis sisalduvate transporditeenuste osaline või tervikuna kasutamata jätmine tuua kaasa veel kasutamata teenuste kasutusõiguse piiramise või kaotamise.

3. LEPINGU JÕUSTUMINE JA HINNA TASUMINE

3.1. Leping muutub reisijale siduvaks, kui reisikorraldaja määratud esimene makse on hiljemalt maksetähtajaks tasutud.

3.2. Reisi hind tuleb tervikuna tasuda reisikorraldaja määratud või muul moel kokkulepitud tähtajaks. Tasudes reisi hinna, on reisijal õigus aegsasti enne reisi algust saada enda valdusse reisipiletid ja muud reisiga seotud dokumendid.

4. REISIJA ÕIGUS TÜHISTADA REIS ENNE REISI ALGUST

Reisijal on õigus tühistada reis igal ajal enne reisi algust. Sel juhul on reisikorraldajal õigus nõuda tühistustasu järgmiselt.

4.1.
a) Eelnevalt teatatud bürookulud, kui reis tühistatakse vähemalt 45 ööpäeva enne reisi algust.
b) Broneerimistasu, kui reis tühistatakse hiljem kui 45, kuid vähemalt 21 ööpäeva enne reisi algust.
c) 50% reisi hinnast, kui reis tühistatakse hiljem kui 21, kuid vähemalt 7 ööpäeva enne reisi algust.
d) 75% reisi hinnast, kui reis tühistatakse hiljem kui 7, kuid vähemalt 3 ööpäeva enne reisi algust.
e) 95% reisi hinnast, kui reis tühistatakse hiljem kui 3 ööpäeva enne reisi algust.

4.2. Kui reisi hind on arvestatud selle alusel, et kahest või enamast reisijast koosnev seltskond majutatakse ühte tuppa või korterisse ning üks seltskonna liikmetest tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus nõuda lisaks punktis 4.1 nimetatud tühistamiskuludele ka tühistamisest tuleneva majutuse väiksema kasutamisega seotud kulude tasumist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna liikmed vastutavad nimetatud kulude tasumise eest reisikorraldajale ühisvastutuse alusel. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eelnevalt nimetatu asemel ühiselt kokku leppida ka reisiseltskonna otstarbekama majutuse korralduse. Sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisiseltskond ise.

4.3. Kui reisi ei tühistata ja reisija ei saabu määratud väljumiskohta kokkulepitud ajal või kui ta ei saa reisil osaleda seepärast, et tema vastutusel olevate asjaolude tõttu ei ole tal reisiks vajalikke dokumente, nt kehtivat passi, viisat, isikut tõendavat dokumenti või vaktsineerimistõendit, ei ole reisijal õigust reisi eest raha tagasi saada.

4.4. Kui reisile kohaldatakse eritingimusi (punkt 1.3), siis võivad tühistamiskulud punktis 4.1 mainitust erineda. Tühistamiskulude suurus ja nende määramise alus tuleb sätestada eritingimustes.

5. REISIJA ÕIGUS TÜHISTADA REIS REISIKORRALDAJA TEHTUD MUUDATUSTE VÕI REISISIHTKOHA TINGIMUSTE TÕTTU ENNE REISI ALGUST

5.1. Reisija võib reisi tühistada, kui

a) reisikorraldaja muudab oluliselt reisi korraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse nt reisi kestust oluliselt pikendavat transpordivahendi muudatust, nt väljumis- ja saabumisaegade muudatusi, mis põhjustavad reisijale olulisi raskusi või lisakulusid, nt transpordi või majutuse ümberkorraldusi, päevase lennu muutmine öiseks lennuks (pealelõunaks kokkulepitud tagasisaabumine muutub saabumiseks pärast keskööd), reisisihtkoha muutmist või majutuse taseme selget halvenemist ning reisi olemust oluliselt muutvat muudatust, nt tingimusteta reklaamitud reisi muutumine tingimuslikuks, või

b) tal on mõjuv põhjus uskuda, et reisikorraldaja võimalused korraldada reis kokkulepitud moel on lepingu sõlmimise järel oluliselt raskenenud reisisihtkohas või selle läheduses ilmnenud sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide, näiteks terrorismi, looduskatastroofide, nagu üleujutuste, maavärina või ilmaolude, streigi, oluliste inimeste tervist mõjutavate riskide, nagu epideemia esinemine sihtkohas või muu vastava olukorra tõttu või kui reisi ei ole võimalik mõne muu ootamatu põhjuse tõttu korraldada reisija elu ja tervist ohtu seadmata.
Tühistamise põhjuste hindamisel tuleb lisaks arvestada Soome ametnike seisukohta sellel teemal või nt Soome saatkonna ametlikku seisukohta; või

c) reisi algus- või lõppaeg muutub kokkulepituga võrreldes
• rohkem kui 24 tundi vähemalt 7 ööpäeva kestval reisil;
• rohkem kui 12 tundi 2–6 ööpäeva kestval reisil;
• vähem kui 2 ööpäeva kestva reisi puhul hinnatakse iga juhtumit eraldi; või

d) reisijal on muu mõjuv põhjus oletada, et reisikorraldaja tegevuses esineb olulisi puudusi.

5.2. Reisikorraldaja peab teatama muutustest fikseeritud moel, kusjuures teatest peab ilmnema, milliseid muudatusi reisikorraldaja kavatseb teha, kas muudatused vähendavad reisipaketi kvaliteeti või väärtust, kui suure hinnaalanduse reisija võimalike muutuste tõttu saab ning kas muudatused annavad õiguse reis tühistada.

5.3. Reisija peab reisi tühistamisest ilma asjatu viivituseta reisikorraldajale teatama. Kui reisija muudatusteates nimetatud mõistliku tähtaja jooksul reisi tühistamisest teada ei anna, loetakse ta muudatustega nõustunuks.

5.4. Õigus tühistada reis hinna tõstmise tõttu on määratud punktis 8.3.

5.5. Tühistades reisi eelnevalt nimetatud juhtudel, on reisijal õigus saada tagasi reisi eest makstud hind ilma asjatu viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel ajast, mil reisija lepingu tühistas. Reisijal ei ole siiski õigust tühistada reisi ilma tühistamistasuta, kui punktis 5.1.b nimetatud olukord oli reisijale teada juba lepingu sõlmimisel.
Kui tühistamine tuleneb punktides 5.1.a), 5.1.c) või 5.1.d) nimetatud põhjustest, on reisijal õigus saada hüvitist ka selliste reisiga seotud kulude eest, mis on tühistamise tõttu kasutuks muutunud, kui muudatus ei tulene reisikorraldajat või tema allhankijaid mõjutanud vääramatust jõust.

6. REISIJA ÕIGUS REISIST LOOBUDA REISIKORRALDAJA POOLT TEHTAVATE MUUDATUSTE VÕI REISI SIHTPUNKTIS VALITSEVATE OLUDE TÕTTU

6.1. Reisijal on õigus reis katkestada, kui

a) reisi korraldus osutub sedavõrd halvaks, et reis ei vasta talle algselt seatud eesmärgile või
b) reisi käigus ilmneb punktis 5.1. b) nimetatud olukord, kui reisija ei olnud lepingu sõlmimisel sihtkoha oludest teadlik.

6.2. Reisi katkestamise või lepingu tühistamise korral on reisijal õigus saada tagasi reisi hind ja muud reisikorraldajale makstud tasud. Kui reisikorraldaja tegevusest on olnud reisijale kasu (nt reisipaketi toimunud osa, reisi käigus pakutud söögid või reisija kasutatud piletid), võetakse see hinna alandamise määramisel arvesse.

6.3. Kui reisija katkestab reisi punktis 6.1. a) nimetatud alustel, peab reisikorraldaja vajaduse korral oma kulul korraldama reisija tagasisõidu. Tagasisõit tuleb korraldada algselt kokkulepitule vastava transpordivahendiga reisi alguskohta või muusse kokkulepitud punkti.

6.4. Kui reisija katkestab reisi punkti 6.1. b) alusel ning reisikorraldaja teda punkti 2.5 kohaselt tagasisõidu korraldamisel ei abista, võib vajalikud meetmed võtta reisija ise. Reisija peab siiski püüdma piirata võimalikult reisikorraldaja vastutusele jäävate kulude mahtu ja muid kahjusid.

6.5. Võimaliku õiguse suhtes saada kahjuhüvitist kohaldatakse punkti 16.

7. REISIJA ÕIGUS MUUTA LEPINGUT JA LOOVUTADA SEE KELLELEGI TEISELE

7.1. Reisijal on õigus muuta hiljemalt 45 ööpäeva enne reisi algust väljasõidupäeva, reisi sihtkohta või hotelli, tasudes lisaks algse ja uue reisi võimalikule hinnaerinevusele ka bürookulud. Hilisemaid muudatusi võib reisikorraldaja pidada reisi tühistamiseks ja uue reisi tellimiseks.

7.2. Reisijal on õigus muuta broneeringus olevaid isikuandmeid või loovutada lepingust tulenevad õigused isikule, kes vastab võimalikele reisil osalemise eeldustele.

Loovutamisest või andmete muutmisest tuleb teavitada reisikorraldajat hiljemalt seitse päeva enne reisi algust. Teavitada võib ka hiljem eeldusel, et see ei tekita reisikorraldajale tarbetuid raskusi.

Reisikorraldajal on õigus nõuda loovutamise või andmete muutmisega seotud toimingute eest mõistlikku hüvitist. Kui reisikorraldaja ei ole lisatingimustes teisiti sätestanud, siis võrdub hüvitis bürookuludega. Siinkohal võib kohaldada ka punkti 4.2. Reisi loovutaja ja selle saaja vastutavad ühiselt reisi hinna ning hüvitise maksmise eest reisikorraldajale.

8. HINNAMUUTUSED

8.1. Reisikorraldajal on lepingu sõlmimise järel õigus tõsta ja vastavalt ka kohustus vähendada reisi kokkulepitud hinda järgmistel alustel:

a) transpordikulude muutused, mis tulenevad kütuse või muude energiaallikate hindadest; või
b) reisi hinda mõjutavate maksude või reisiteenusele kolmandate isikute määratud maksete, nt lennujaama või sadama kasutustasude või sihtkoha maksumuudatused. Maksud ja tasud võivad olla kas kodumaised või sihtkoha ametkondade määratud; või
c) reisi kulusid mõjutav valuutakursside muutus, mis määratakse kuus nädalat enne väljumist kehtinud valuutakursi alusel. Võrdluskursina kasutatakse selle päeva valuutakurssi, mille reisikorraldaja hinnamääramise alusena teatab. Kui hinnamääramise kurssi ei ole eraldi teatatud, kasutatakse võrdluskursina lepingupäeva valuutakurssi.

8.2. Hinnatõus ei või olla suurem kulude tõusust.

Reisikorraldaja peab teatama reisijale uue hinna nii kiiresti kui võimalik ning selgitama lisaks, mis oli hinnamuutuse põhjuseks ja millist reisipaketi osa muudatus puudutab.

Hinnatõusust tuleb reisijale fikseeritud moel teatada hiljemalt 20 päeva enne reisi algust.

8.3. Kui reisi hinda tõstetakse pärast lepingu sõlmimist punkti 8.2 sätestatud arvutuste alusel rohkem kui 8%, on reisijal õigus leping tühistada. Reisija peab teatama lepingu tühistamisest reisikorraldajale reisikorraldaja nimetatud mõistliku tähtaja jooksul või kui tähtaega ei ole määratud, siis 7 päeva jooksul ajast, millal reisija hinnatõusust teada sai.

Elektroonilise kanali kaudu teatavaks tehtud teade loetakse kättesaaduks sel päeval, millal reisikorraldaja teate saatis. Kui teate saabumise aja kohta ei ole võimalik esitada muud tõendust, loetakse posti teel saadetud teade saajani jõudnuks 7 päeva jooksul pärast selle saatmist.

Kui reisija lepingu tühistab, tuleb talle tagastada tema tehtud maksed ilma asjatu viivituseta, kuid siiski vähemalt 14 päeva jooksul ajast, millal reisija lepingu tühistas. Õigus võimalikku kahjuhüvitist saada on määratud vastavalt punktile 16.

8.4. Reisikorraldaja peab hüvitama reisijale enne reisi tehtud punktides 8.1 a–c nimetatud kulude arvestusele vastava osa. Reisikorraldaja võib arvestada maksetagastusest maha tekkinud otsesed halduskulud.

9. REISIKORRALDAJA TEHTUD MUUDATUSED REISIPAKETI LEPINGUS

9.1. Kui reisikorraldaja teeb enne reisi algust reisipaketi lepingus reisi kui terviku suhtes vähese tähtsusega muudatusi, ei ole reisijal õigust lepingut tühistada, saada hinnaalandust ega kahjuhüvitist. Tähenduselt vähesteks muudatusteks loetakse muudatusi, milleks on reisija reisisihtkoha või reisi olemuse tõttu saanud valmis olla, nt ühe reisipaketti kuuluva ekskursiooni ärajäämine, kui reis sisaldab mitut ekskursiooni.

9.2. Olulised reisikorraldaja tehtud muudatused, mis annavad reisijale õiguse reis tühistada, on loetletud punktis 5.1.

9.3. Kui reisikorraldaja teeb muid kui punktis 9.1 nimetatud tähtsuselt väheseid või punktile 9.2 vastavaid reisi tühistamiseks õigust andvaid muudatusi, on reisija kohustatud tasuma reisi hinna ja muud kokkulepitud maksed, võttes siiski arvesse punktides 15 ja 16 nimetatud reisija õigusi saada hinnaalandust ja kahjuhüvitist.

9.4. Reisikorraldaja peab teatama muutustest reisijale fikseeritud moel selgelt, nähtavalt ja mõistetavalt.

9.5. Vähese osalejate arvu tõttu on reisikorraldajal reisi või reisisarja tühistamise asemel õigus korraldada reis, muutes transpordivahendit, marsruuti ja ajagraafikut, kui muudatused ei muuda olulisel moel reisi iseloomu. Muudatustest tuleb teatada reisijale hiljemalt:

1. 20 päeva enne reisi algust, kui reis kestab üle 6 päeva;
2. 7 päeva enne reisi algust, kui reis kestab 2–6 päeva;
3. 48 tundi enne reisi algust, kui reis kestab alla 2 päeva.

Reisijal võib olla eelnevalt muudatuste alusel õigus saada punktides 15 ja 16 nimetatud hinnaalandust ja/või kahjuhüvitist.

10. REISIKORRALDAJA ÕIGUS REIS TÜHISTADA JA KATKESTADA

10.1. Reisikorraldajal on õigus reis tühistada, kui

a) reisile ei ole registreeritud piisavalt osalisi ja reisikorraldaja on reisi puudutavates eelandmetes või muudes materjalides (nt reisiprogrammis või muudes reisidokumentides) nimetanud, et reisi toimumine sõltub osalejate arvust. Nõutav osalejate arv võib puudutada kas üksikut reisi või teatud sihtkohta tehtavat reisisarja. Tühistamisest tuleb teatada reisijale hiljemalt:

1. 20 päeva enne reisi algust, kui reis kestab üle 6 päeva;
2. 7 päeva enne reisi algust, kui reis kestab 2–6 päeva;
3. 48 tundi enne reisi algust, kui reis kestab alla 2 päeva;

b) reisikorraldaja võimalused korraldada reis kokkulepitud moel on lepingu sõlmimise järel oluliselt raskenenud reisisihtkohas või selle läheduses ilmnenud sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide, näiteks terrorismi, looduskatastroofide, nagu üleujutuste, maavärina või ilmaolude, streigi, oluliste inimeste tervist mõjutavate riskide, nagu epideemia esinemine sihtkohas või muu vastava olukorra tõttu või kui reisi ei ole võimalik mõne muu ootamatu põhjuse tõttu korraldada reisija elu ja tervist ohtu panemata. Põhjuseks võib olla ka oluliste teenuste, nt elektri- või veevarustuse katkemine reisisihtkohas nt looduskatastroofi või streigi tõttu.

Tühistamisest tuleb reisijale teatada nii kiiresti kui võimalik.

10.2. Kui punktis 10.1.b nimetatud olukord tekib reisi ajal, on reisikorraldajal õigus reis katkestada ja teha reisi programmis ka muid vältimatuid muudatusi. Reisikorraldaja peab pärast reisi viivituseta tagastama reisijal saamata jäänud teenustele vastava osa reisi hinnast.

10.3. Reisi tühistamise korral peab reisikorraldaja tagastama reisija tehtud maksed hiljemalt 14 päeva jooksul pärast lepingu tühistamist.

11. REISIKORRALDAJA ÕIGUS LEPING TÜHISTADA

Reisikorraldajal on õigus leping tühistada, kui reisija ei ole tasunud reisi hinda või selle osa kokkulepitud maksetähtajaks. Reisikorraldaja lepingu tühistamise õiguse eelduseks on, et reisija on saanud mõistliku maksetähtaja. Dokumendis, milles maksetähtaeg määratakse, tuleb nimetada ära reisikorraldaja õigus leping makse tasumata jätmise tõttu tühistada.

12. VIGA JA VEATEADE

12.1. Reisikorraldaja tegevuses on viga, kui

a) reis oma teenustelt või muult korralduselt ei vasta sellele, milles on kokku lepitud või mis võidakse lugeda kokkulepituks või

b) reisikorraldaja on jätnud täitmata kohustuse anda reisijale reisipakettide seaduses nõutud teavet reisi suhtes kohaldatavate tingimuste, reisi sisu, vajalike reisidokumentide, reisi puudutavate tervisenõuete, transpordiühenduste ja nende ajagraafikute kohta ega ole esitanud muud reisijale olulist teavet, nt juhiseid reisi jooksul võimalikult toimuva haigestumise, õnnetusjuhtumi või muu samalaadse sündmuse kohta ning võib oletada, et see on mõjutanud reisija otsuse tegemist või

c) reisikorraldaja eiras punktis 2.5 sätestatud abistamiskohustust.

12.2. Reisija peab olema valmis transpordigraafiku mõistlikeks muudatusteks. Veaks ei loeta transpordigraafiku muutust, kui selle tulemusel sihtkohas olemise aeg lüheneb või pikeneb vähemalt 2, kuid alla 5 päeva kestva reisi puhul maksimaalselt 4 tundi, 5–8 päeva kestva reisi puhul maksimaalselt 5 tundi ja üle 8 päeva kestva reisi puhul maksimaalselt 8 tundi. Kui reis kestab vähem kui 2 päeva, hinnatakse vea tegemist juhtumipõhiselt.

12.3. Tegemist ei ole veaga, kui reisija ei kasuta reisis sisalduvat transporti või muid teenuseid või kasutab neid vaid osaliselt.

12.4. Veateade
Reisija ei saa apelleerida veale pärast reisi, kui ta ei ole teatanud veast reisikorraldajale või reisivahendajale mõistliku aja jooksul pärast vea avastamist või seda, kui ta oleks pidanud vea avastama. Veast, mida saab reisi käigus parandada, tuleb teatada reisikorraldajale või -vahendajale nii kiiresti kui võimalik.

Kui vea kohene parandamine ei ole vajalik, peab reisija määrama vea parandamisele mõistliku aja. Mõistliku aja hindamisel tuleb võtta arvesse reisi kestust, sihtkohta ja muid reisi iseloomuga seonduvaid asjaolusid.

Eelnevalt nimetatu ei takista reisijal siiski apelleerimast veale, kui reisikorraldaja või muu ettevõtja, keda reisikorraldaja on kasutanud abiks lepingu täitmisel, on käitunud väga hoolimatult, ebaväärikalt või ebaausalt.

13. VEA PARANDAMINE

13.1. Reisikorraldaja peab parandama vea kohe või kui vea kohene parandamine ei ole vajalik, siis reisija määratud mõistliku tähtaja jooksul ja selliselt, et reisijale ei teki sellest kulusid ega olulist kahju. Vea parandamisele mõistliku tähtaja määramisel tuleb võtta arvesse vea iseloomu ja selle tähtsust reisijale ning reisikorraldaja võimalusi viga parandada.

Reisijal võib olla vea parandamisele vaatamata õigus saada punktile 15 vastavat hinnaalandust vea kestuse aja eest ning punktile 16 vastavat kahjuhüvitist.

13.2. Reisikorraldaja ei ole kohustatud tegevuses tekkivat viga parandama, kui see on võimatu või tekitab reisikorraldajale õigustamatuid kulusid. Kulude õigustamatuse hindamisel tuleb võtta arvesse vea suurust ja kõnealuste reisiteenuste väärtust.

Kui reisikorraldaja teatab, et ta viga ei paranda või kui viga ei parandata vahetult pärast seda, kui see on vältimatu või reisija määratud mõistliku tähtaja jooksul, võib reisija vea ise parandada.

Reisijal on sel juhul õigus saada hüvitist vea parandamisest tulenevate kulude eest.
Kui reisija parandab ise reisikorraldaja tegevuses ilmneva vea, ei ole reisikorraldaja kohustatud sellest reisijale tekkinud kulusid tasuma, kui vea parandamisest tulenenud kulud on õigustamatud. Kui reisikorraldaja kasutab sellele punktile vastavat keeldumisõigust, on reisijal õigus saada punktidele 15 ja 16 vastavat hinnaalandust või kahjuhüvitist.

14. ALTERNATIIVSETE TEENUSTE OSUTAMINE REISI KÄIGUS

Kui olulist osa reisiteenustest ei saa reisi jooksul kokkulepitud moel osutada, peab reisikorraldaja pakkuma ilma reisijale tekkivate lisakuludeta reisipaketi jätkamiseks sobivaid alternatiivseid teenuseid, mis on vastavalt võimalustele kvaliteedilt vähemalt samal tasemel kui kokkulepitud reisiteenused. Kohustus pakkuda alternatiivseid teenuseid puudutab ka juhtumeid, mille puhul reisija tagasipöördumine reisi alguspunkti ei teostu kokkulepitud moel.

Reisikorraldaja peab tegema reisijale vastava hinnaalanduse, kui alternatiivseid teenuseid sisaldav reisipakett on kvaliteedilt halvem kui reisipaketi lepingule vastav reisipakett.

Reisija võib keelduda pakutud alternatiivsetest teenustest, kui neid ei saa võrrelda reisipaketi lepingus kokkulepituga või kui pakutud hinnaalandus ei vasta vea tasemele. Kui reisija keeldub põhjendatult alternatiivsetest teenustest või kui neid ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus saada vastavat hinnaalandust või kahjuhüvitist ka siis, kui ta lepingut ei tühista. Kui reisipaketis sisaldub reisija transport, peab reisikorraldaja korraldama ilma tarbetu viivituseta reisijale lepingule vastava tagasisõidu ilma, et sellest tekiks reisijale lisakulusid.

Kui reisija ilma eelnevalt nimetatud aktsepteeritavate põhjendusteta pakutud alternatiivsetest teenustest keeldub, ei ole tal õigust saada kahjuhüvitist ega hinnaalandust.

15. HINNAALANDUS

Kui viga ei ole kohe reisikorraldaja kulul parandatud või kui viga ei saa parandada, on reisijal õigus saada vea raskusastmele vastavat hinnaalandust, kui reisikorraldaja ei tõenda, et viga tuleneb reisijast.

Reisijal ei ole siiski õigust saada hinnaalandust olukorras, kui viga on võrreldes kogu lepingu mahuga tähtsuselt vähene. Hinnaalanduse arvutamisel on lähtekohaks reisipaketi koguhind, mitte viga sisaldanud üksiku reisiteenuse hind. Vea raskusastme hindamisel võidakse võtta arvesse ka reisija individuaalseid vajadusi ja erisoove lepingu sõlmimisel.

16. KAHJUHÜVITISED

16.1. Reisijal on õigus saada hüvitist kahju eest, mille reisikorraldaja viga on talle põhjustanud. Reisikorraldaja peab tasuma reisijale hüvitise ilma asjatu viivituseta.
Reisijal ei ole siiski õigust hüvitist saada, kui reisikorraldaja tõendab, et

1. viga tuleneb reisijast;
2. viga tuleneb kolmandatest isikutest, kes ei ole seotud reisiteenuste osutamisega, ning seda ei oleks saanud mõistlikult hinnates prognoosida ega vältida;
3. viga tuleneb punktis 16.9 nimetatud vääramatust jõust.

16.2. Hüvitatavad kahjud on näiteks veast reisijale tulenenud lisakulud ja kasutuks muutunud kulud ning kojusõidu hilinemise tõttu tekkinud töötasu kaotus, ööbimise korraldamisest tekkinud lisakulud ning puhkuse- või reisinaudingu kaotamine. Viimasena nimetatu eelduseks on reisiteenuste osutamisel ilmnenud oluline viga.

16.3. Reisijal on õigus saada hüvitist pagasi transpordi hilinemisest tulenenud asjade kasutamise takistatuse eest, kui see on viivituse kestust ja muid asjaolusid arvestades tekitanud reisijale kahju.

16.4. Reisija peab oma parimal moel püüdma kahju hulka vähendada. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija enda hoolimatusest.

16.5. Õhu-, mere- või raudteetranspordi ajal tekkinud kahju hüvitatakse nende reeglite või kokkulepete kohaselt, mida allhankijana tegutsev transpordiettevõte kohaldab oma töös. Reisikorraldaja hüvitamiskohustust transpordiga seotud kahjude puhul reguleerivad sätted, mis kehtivad selliste vedude kohta mereseaduses (674/1994) või reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral välja antud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL 392/2009), õhusõidukis vedamise seaduses (289/1937), õhutranspordi lepingu seaduses (45/1977), õhutranspordiseaduses (387/1986), raudteetranspordiseaduses (1119/2000), nõukogu määruses lennuettevõtjate hüvitisvastutuse kohta reisijate ja nende pagasi õhutranspordil (EL 2027/97) või mis on ette nähtud rahvusvahelise raudteeveo konventsioonis (COTIF; SopS 5/1985), rahvusvahelise õhutranspordi teatavate eeskirjade ühtlustamise konventsioonis (SopS 76/2004), reisijate ja pagasi meritsi vedamise kohta 1974. aastal sõlmitud Ateena konventsiooni 2002. aasta protokollis (SopS 70/2017).

16.6. Reisijale makstav kahjuhüvitis määratakse tekkinud kahju suuruse alusel, kuid see ei või olla siiski suurem kui kolmekordne reisi hind. Selline vastutuse piirang ei puuduta siiski isikukahju ega tahtlikult või hoolimatusest tekitatud muud kahju.

16.7. Hüvitise saamiseks peab reisija tõendama, et reisikorraldaja tegevuses on ilmnenud viga ja et talle tekitatud kahju on põhjuslikus seoses kõnealuse veaga. Hüvitise nõudjal on kohustus tõendada kahju ulatust.

16.8. Reisija kohustuse suhtes hüvitada reisikorraldaja kahjud kohaldatakse punkti 2.6.3.

16.9. Vääramatu jõud (vältimatud ja erandlikud olukorrad)
Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad vältimatutest ja erandlikest tingimustest ning mis jäävad reisikorraldaja mõjuvõimalustest väljapoole ja mille tagajärgi ei oleks saanud vältida, kuigi mõistlikke meetmeid on rakendatud. Vältimatud ja erandlikud olukorrad võivad olla nt ametkondlikud ettekirjutused, õhuruumi kasutamise piirangud, sõjategevus, muud tõsised julgeolekuprobleemid, nt terrorism, suured rahutused, oluline risk inimeste tervisele, nt epideemia reisi sihtkohas, või looduskatastroofid, nt üleujutused, maavärin ja ilmaolud, mis muudavad võimatuks reisipaketi lepingus nimetatud turvalise reisimise sihtkohta või mis muus osas raskendavad oluliselt reisi teostamist kokkulepitud moel. Põhjuseks võib olla ka oluliste teenuste, nt elektri- või veevarustuse katkemine reisisihtkohas nt looduskatastroofi või streigi tõttu.

16.10. Kui reisija tagasisõit ei ole vältimatute ja erandlike olude tõttu võimalik kokkulepitud moel, kannab reisikorraldaja vajaliku, võimalusel reisipaketi lepingule vastava majutuse kulud maksimaalselt kolme öö eest, kui seda ei tee transpordifirma. Kui reisijal on tagasisõidule kohaldatava reisijate õigusi puudutava Euroopa Liidu õigusakti kohaselt õigus pikemale majutusele, siis kohaldatakse seda õigusakti.

Reisikorraldaja ei saa apelleerida vältimatutele ja erandlikele oludele oma vastutuse piiramiseks tagasisõidu hilinemisel, kui asjaomane transporditeenuse pakkuja ei saa sellistele oludele apelleerida kohaldatavate ELi õigusaktide alusel.

Eelnevalt nimetatud kulude vastutuse piirang ei puuduta liikumispuudega reisijat või tema saatjat, lapseootel naist, ilma saatjata reisivat alaealist ega erilist meditsiiniabi vajavat isikut, kui reisikorraldajale on hiljemalt 48 tundi enne reisi algust isiku erivajadustest teada antud.

17. BRONEERIMISVEAD

Reisikorraldaja peab hüvitama ilma asjatu viivituseta reisijale kahju, mis tekib tema kasutatud broneerimissüsteemis ilmnenud tehnilisest veast või broneerimisprotseduuri käigus tehtud veast.

Reisijal ei ole õigust saada hüvitist, kui broneerimisviga tuleneb reisijast või punktis 16.9 nimetatud vääramatutest ja erandlikest oludest.

Broneerimisviga võib olla tingitud ka reisijast, nt kui ta esitab ettevõttele reisija või reisi kohta vigaseid või puudulikke andmeid. Reisija peab ka tavapärase hoolduskohustuse alusel kontrollima talle antud dokumente, nt broneeringu kinnitust, ning teatama leitud puudustest ja vigadest reisikorraldajale või -vahendajale nii kiiresti kui võimalik. Kui reisija jätab enda kontrollimiskohustuse täitmata ja sellest tekib talle kahju, võidakse tema tegevusetust arvestada talle makstava kahjuhüvitise summa määramisel.

18. MUUDE ÕIGUSAKTIDE ALUSEL SAADUD HÜVITISE VÄHENDAMINE

Kui reisijale on tehtud hinnaalandust või makstud kahjuhüvitisi reisijate õigusi reguleerivate ELi õigusaktide või rahvusvaheliste konventsioonide alusel, tuleb hüvitise summa käesolevate tingimuste alusel määratavast hüvitisest maha arvata.

Reisija on kohustatud teatama teistelt pooltelt saadud reisipaketi veaga seotud hüvitistest reisikorraldajale või -vahendajale.

19. HÜVITISNÕUDED

19.1. Viga puudutava märkuse tegemine reisikorraldajale määratakse punktis 12.

19.2. Hüvitisnõuded tuleb esitada reisikorraldajale kirjalikult mõistliku aja jooksul.

20. ERIMEELSUSED

Kui reispaketi lepingut puudutavaid erimeelsusi ei õnnestu lahendada omavaheliste läbirääkimiste teel, võib tarbija anda asja lahendamiseks tarbijakaitsekomisjonile (kuluttajariita.fi (http://www.kuluttajariita.fi)) Enne asja andmist tarbijakaitsekomisjonile lahendamiseks peab isik tarbijakaitsega (kuluttajaneuvonta.fi (https://www.kuluttajaneuvonta.fi)) ühendust võtma. Reisija võib anda erimeelsused lahendada ka oma elukohajärgsele esimese astme kohtule.

NB! Käesolevad tingimused on uuendatud 19.06.2018

Estravel ei vastuta tingimuste muudatuste eest, mida reisikorraldajal on õigus kehtestada etteteatamata. Originaaltingimused leiate: www.aurinkomatkat.fiwww.tui.fi ja www.alppimatkat.fi.