Kuldkaardi reeglid

Üldinfo

1. Kuldkaart on laiendatud funktsiooniga erakliendipõhine tähtajatu kliendikaart. Kuldkaardi pakkuja on Estravel AS, registrikood 10325720, aadress Suur-Karja 15 Tallinn, 10140 Harju maakond. E-post kuldkaart@estravel.ee, telefon +372 6 266 350. Kuldkaardi klienditeenindus on kättesaadav pöördudes Estraveli poole eeltoodud kontaktandmetel.

Kuldkaart on kas spetsiaaldisainiga standardmõõduline magnetribaga plastkaart või mTasku rakendusest telefoni laetav mobiilne kliendikaart, millele on elektrooniliselt kantud järgmised andmed kaardiomaniku kohta:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kaardinumber, millesse on kodeeritud kaardiomaniku personaalne 5- või 6-kohaline kliendinumber;
 • boonuspunktid (vaid mobiilsel kaardil).

2. Kuldkaardi eesmärkideks on:

 • anda kaardiomanikule soodustusi valikulistest reisiteenustest Estraveli büroodes Eestis;
 • koguda iga kaardiomaniku Estravelis sooritatava ostuga boonuspunkte, mis on aluseks preemiate lunastamisel;
 • identifitseerida kaardiomaniku kliendinumber tellimuse esitamisel Estravelis;
 • anda kaardiomanikule soodustusi valikulistes kõrgetasemelistes kaubandus- ja teenindusettevõtetes Eestis.

Kuldkaardi väljastamine

1. Kuldkaart väljastatakse kõikidele soovijatele, kes on esitanud nõuetekohaselt täidetud avalduse ja kinnitanud avalduse esitamisega nõustumist järgmiste tingimustega:

 • kaardi taotleja on vähemalt 14 aastane isik. Kuni täisealiseks saamiseni peab seaduses sätestatud juhtudel olema tehingu tegemiseks kaardiomaniku seadusliku esindaja nõusolek;
 • erandkorras vormistatakse klientidele plastikaart, mille eest on tasutud vastavalt arvel märgitud kaardi väljastamise tasu;
 • kaardiomaniku e-posti aadress lisatakse Estravel Group AS uudiskirja saajate nimekirja;
 • mobiilne Kuldkaart on võrdsustatud plastikkaardiga.

2. Magnetribaga Kuldkaardi esmane väljastamise tasu on 16 € (sh käibemaks), kaardi pikendamisel 9€. Tasu määramisel lähtutakse tegelikest kuludest, mis kaardi tootmise ja jaotussüsteemiga kaasnevad. Mobiilne kaart on mTasku rakendusest TASUTA alla laetav.

3. Alljärgnevad kliendid omavad õigust taotleda magnetribaga Kuldkaarti soodushinnaga:

 • krediidiõigusega püsikliendilepingu sõlminud ettevõtte või organisatsiooni töötajad, teenistujad jne;
 • Stockmanni püsikliendikaardi omanikud, kes esitavad avalduses oma kliendikaardi numbri;
 • koostööpartnerid kellega Estravel on sõlminud vastavasisulise koostöölepingu.

4. Eelnevas punktis mainitud klientidele magnetribaga Kuldkaardi väljastamise soodushind on 9 € (sh käibemaks), juhul kui ei ole sätestatud koostöölepingus teisiti.

5. Estravel jätab endale õiguse Kuldkaardi väljastamise avaldust mitte rahuldada, kui see ei vasta käesolevatele tingimustele või ei ole kooskõlas seadusega.

6. Magnetribaga Kuldkaart väljastatakse üldjuhul 4 nädala jooksul avalduse kättesaamisest kliendi poolt edastatud aadressile.

7. Estravelil on õigus saata kõikidele Kuldkaardi omanikele iganädalast uudiskirja. Soovi korral saab klient end uudiskirja saajate nimekirjast eemaldada kirja jaluses oleval lingil.

Kuldkaardi kasutamine

1. Kuldkaart on personaalne ja nimeline ning seda on keelatud kasutamiseks edasi anda kolmandatele isikutele.

2. Kuldkaardist tulenevad soodustused kehtivad kõikidele isikutele, kes kasutavad samaaegselt kaardiomaniku poolt ostetud teenust tingimusel, et tasumise nii enda kui ka kõikide teiste isikute eest sooritab kaardiomanik ise, juhul kui kodulehel pole teisiti.

3. Kuldkaart ei ole krediitkaart ega maksekaart.

4. Kuldkaart ei anna omanikule mingeid esindusõigusi või volitusi Estraveli poolt või  nimel, ega ka mingeid muid tingimusi ega kokkuleppeid, mida käesolevad eeskirjad või Estraveli poolt hiljem saadetud kirjalik informatsioon ei sisalda.

5. Valitud kaubandus- ja teenindusettevõtetega on Estravel sõlminud lepingu, mis võimaldab Kuldkaardi omanikel saada lepinguga reguleeritud teenuste/kaupade tavahindadest kokkuleppelist (avaldatud) soodustust. Estravel ei vastuta Kuldkaardi omaniku ees võimaliku varalise või mittevaralise kahju tekitamise eest, kui soodustuse pakkuja mistahes põhjusel keeldub kokkuleppelist soodustust võimaldamast.

6. Kaardiomanik peab soodustuse saamiseks identifitseerima end kaubandus-/ teenindusettevõttes Kuldkaardi omanikuna enne, kui teenindaja jõuab ostetava kauba/teenuse kohta arve/tellimuskinnituse vormistada.

7. Plastikkaardi kaotamisest, hävinemisest või vargusest tuleb teavitada Estravelit. Estravel asendab kaardiomaniku Kuldkaardi soodustingimustel kliendi poolt esitatud avalduse alusel.

8. Estravelile tellimust esitades, peab Kuldkaardi omanik end identifitseerima oma nime ja kliendinumbri järgi, millega on tagatud boonuspunktide arvelevõtmine ning hilisem kasutamine.

9. Kui Kuldkaardi omanik saab Estravelilt tellimuskinnituse ja/või arve, peab ta kontrollima, et see on väljastatud tema nimele ja kliendinumbrile. Kui nimes ja kliendinumbris esineb lahknevusi, peab kaardiomanik sellest koheselt oma reisikonsultanti informeerima. Juhul, kui parandusi sisse ei viida ei lähe ostuga kaasnema pidanud boonuspunktid kliendi kontole.

10. Kaardiomanikule väljastatud ostuarve alusel Estravelile tasutud iga 1 € (üks euro) annab ühe (1) boonuspunkti, mis lisatakse kaardiomaniku kontole. Punkte ei anna Estravelile kuuluvate või opereeritavate odavbrändide all online-soodusportaalidest (sky24.ee) ostetud reisitooted.

11. Kuldkaardi boonuspunktide jagamine ja lisamine kaardiomaniku kontole on täpsemalt kirjeldatud siin.

12. Boonuspunktid laekuvad kaardiomaniku kontole arve tasumise järgselt, hiljemalt reisi toimumise ajaks. Boonuspunktid on pidevalt nähtavad sisselogides kliendikontole või mobiilsel kaardil.

13. Preemiad, mille lunastamine toimub boonuspunktide alusel, on kättesaadavad Estraveli kodulehel.

14. Estravel kustutab kaardiomaniku boonuspunktid, kui kaardiomanik ei likvideeri oma võlgnevust Estraveli ees viimase poolt antud täiendava tähtaja jooksul.

15. Kaardiomaniku ostudest kogutud boonuspunktid kehtivad ja neid on võimalik kasutada ühe (1) aasta jooksul alates punktide kontole laekumise kuupäevast. Ühe aasta möödudes on punktid aegunud. Aegunud punkte kasutada pole võimalik ja need kustutatakse. Kui Kuldkaardi kehtivuse lõppemisel kaarti ei uuendata, kehtivad boonuspunktid ühe (1) kuu Kuldkaardi kehtivuse lõpukuupäevast.

16. Kaardiomaniku konto väljavõtet saab vaadata reaalajas “Minu konto” süsteemist või mobiilsel kaardil reaalajas.

17. Boonuspunktid ei oma rahalist ekvivalentväärtust ja neid ei ole lubatud laenata ega võõrandada mistahes alusel. Boonuspunktid on Estravel ASi omand, mille kasutusõiguse saab kaardiomanik käesolevate reeglite/tingimuste täitmise korral.

18. Estravelil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid tingimusi ja isikuandmete töötlemise reegleid. Estravel teavitab käesolevate tingimuste ja isikuandmete töötlemise reeglite muutumisest veebilehel www.estravel.ee/kuldkaart. Kui kaardiomanik muudatustega ei nõustu, peab ta teavitama sellest Estravelit ühe kalendrikuu jooksul muudatuste teatavaks tegemisest ja/või tagastama magnetribaga Kuldkaardi. Muudatustega mitte nõustunud kaardiomanikul puudub õigus Kuldkaarti kasutada. Kui klient ei ole ühe kuu jooksul teadet esitanud ja/või magnetribaga Kuldkaarti tagastanud, loetakse, et ta on tingimustega nõustunud.

19. Kuldkaardiga seotud õiguslikes küsimustes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Teenuse mittevastavuse korral on tarbijal õigus kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. Kohtuväliselt lahendab kaebusi Tarbijakaebuste komisjon aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn, Harju maakond. E-post avaldus@komisjon.ee.

20. Kui teenus ei vasta kehtestatud tingimustele või antud lubadustele, tuleb sellest Estravelit koheselt informeerida. Kui kohene informeerimine ei ole võimalik või kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada pretensioon nii kiiresti kui võimalik aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul juhtumi aset leidmisest. Pretensioon tuleb esitada e-posti aadressil kuldkaart@estravel.ee ja/või Estraveli postiaadressil. Pretensioonile tuleb lisada tõendid teenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust.