E-poe kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Veebilehtedel https://www.estravel.ee/ on Estravel Group AS (registrikood 10325720, KMKR: EE100141652, aadress Suur-Karja 15, Tallinn, Eesti poolt kättesaadavaks tehtud reaalajas töötav internetipõhine reisijateveo-, majutus-, kindlustus-, rendi ja muude reisiteenuste (edaspidi nimetatud reisiteenuste) internetipood ja müügikeskkond (edaspidi nimetatud e-pood).

1.2. Estraveli e-pood teeb nimetatud teenused kättesaadavaks üksikute reisiteenustena, mis tähendab, et veebilehe ühekordse külastuse jooksul on võimalik sooritada vaid ühte liiki reisiteenuste ostusid, näiteks kas reisijaveoteenuse (lennupileti) ostu või majutusteenuse (hotelliööbimine) ostu. Veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud reisiteenuste puhul ei ole tegemist pakettreisidega ega seotud reisikorraldusteenustega turismiseaduse mõistes ning nende suhtes puudub reisiettevõtja tagatise kohustus.

1.3. E-poe kasutamisega ja reisiteenuse ostmisega kinnitab klient oma nõustumist e-poe kasutustingimustega ja lennufirmade, majutusasutuste, kindlustusettevõtete ning muude reisiteenuste pakkujate (edaspidi ka teenusepakkujate) reisiteenuse osutamise tingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

1.4. Kui e-poe kasutustingimustes toodud säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust. E-poe kasutustingimuste ja teenusepakkujate tingimuste vastuolu korral kehtivad viimased.

1.5. Estravel pakub üksikuid reisiteenuseid teenusepakkujate nimel. Estravel ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida seoses e-poe või sellega seotud rakenduste kasutamisega või kahju eest, mis tekkis mistahes reisiteenuse mittekättesaadavuse ja/või mittevastavuse tõttu.

1.6. E-poes tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud broneeringute ja tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

1.7. Andmete sisestamisega e-poodi annab Klient nõusoleku nii enda kui ka teiste isikute, kelle jaoks ta reisiteenuseid ostab, isikuandmete ja muude teenuse osutamiseks vajalike andmete edastamiseks teenusepakkujatele ja kolmandatele isikutele, kui see on seotud kliendi lepingu sõlmimise ja/või täitmisega.

2. E-poe kättesaadavaks tegemine

2.1. Estravel teeb teenusena e-poes Klientidele kättesaadavaks portaali, mis võimaldab ööpäev läbi võrrelda teenusepakkujate üksikuid reisiteenuseid st. vabade kohtade saadavust, ühendusi, väljumisaegu, hindasid, lisateenuseid, sooritada broneeringuid, tasuda nende eest ja saada vastu ostu kinnitav tellimuskinnitus.

2.2. E-poe kaudu pakuvad teenusepakkujad reisiteenuseid ja informatsiooni põhimõttel “nagu on” ja “nii nagu on võimalik”. Ligipääs e-poele ja e-poe kasutamine on täielikult kasutaja omal vastutusel.

2.3. E-poe näol on tegemist Estravel poolt nõustamata ja assisteerimata reisiteenuste ostmisvõimaluse pakkumisega, mis sobib vastavaid teadmisi ja kogemusi omavale kasutajale. Isikutel, kellel vastavad kogemused puuduvad palume reisiteenuste ostusoovi korral Estraveli reisikonsultandi poole pöörduda.

2.4. E-poe kaudu reisiteenuseid kättesaadavaks tehes ei võta Estravel mingisugust vastutust teenusepakkujate reisiteenuste osutamise, samuti nende reisiteenuste kvaliteedi ja vastavuse eest teenusepakkuja poolt teatavaks tehtud lepingueelsele teabele ja müügilubadustele. Kliendi pretensiooni edastab Estravel teenusepakkujatele.

3. E-poe kasutamine

3.1. Klient on kohustatud sooritama reisiteenuse päringud, broneeringud, maksed ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning e-poes kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antava korralduse andmeid ning vastutama edastatud korraldustes esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne reisiteenuse broneerimist või reisiteenuse suhtes tellimuse esitamist kuvatakse e-poes kõik kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

3.2. Kliendi poolt e-poe ühekordse külastuse jooksul tehtud reisiteenuse broneering koos broneeritud reisiteenuse eest tasumisega on kliendi ettepanek osta teenusepakkujalt valitud reisiteenus. Kliendi ettepanek säilitatakse e-poes elektrooniliselt neliteist (14) päeva ja edastatakse kliendi soovil viimase poolt teatatud e-posti aadressile. Juhul kui teenusepakkuja annab kliendi ettepanekule nõustumuse, edastab Estravel selle kliendi e-posti aadressile. Teenusepakkuja nõustumise saamise hetkest kliendi ettepanekule loetakse leping kliendi ja teenusepakkuja vahel vastava reisiteenuse osas sõlmituks.

3.3. Juhul kui teenusepakkuja ei anna nõustumist kliendi ettepanekule, jääb leping sõlmimata. Estravel teavitab sellest klienti ja tagastab kliendi poolt makstud tasu.

3.4. Estravelil ja/või teenusepakkujal on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud e-poe kasutustingimusi. Estraveli või teenusepakkuja poolt teatavaks tehtud juhiseid või korraldusi sh näiteks kui klient ei ole tasunud tellimuse eest.

3.5. Tellimuskinnitused ja muu vajalik info edastatakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile. Juhul, kui tellimuskinnitus ei ole laekunud kliendi e-posti aadressile kolme tunni jooksul (kiireloomuliste tellimuste puhul ühe tunni jooksul) pärast reisiteenuste eest tasumist, peab klient sellest koheselt Estravelit informeerima. Samuti on klient kohustatud teatama Estravelile, kui ilmnevad muud e-poe kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.

3.6. Tellimuskinnituse kättesaamisel peab klient viivitamatult kontrollima kliendi ees- ja perekonnanime, reisikava, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning vastavust sooritatud reisiteenuste broneeringule ja sisestatud andmetele. Tähtis on kontrollida, et broneeringus ja tellimuskinnitusel toodud kliendi nimi ühtiks kliendi reisidokumendis toodud nimega. E-pood kõrvaldab dokumentide väljastamisel e-poe või teenusepakkuja poolt põhjustatud tehnilised puudused. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.

3.7. Klient, kes ostab reisiteenust (nt. lennupileti või majutusteenuse või reisikindlustuse) teisele isikule (Esindaja) peab pärast kinnituse saamist vahetult kontrollima sellel olevate andmete õigusust. Nimed peavad olema kirjutatud nii, nagu on passis või ID-kaardil. Vigadest reisikuupäevades, reisijaveo teabes, kinnitusel peab Esindaja Estravelit viivitamatult teavitama.

3.8. Esindaja on kohustatud andma kõik reisiteenust puudutavad andmed ja dokumendid edasi isikutele, kellele ta reisiteenust ostis ning vastavalt isikuid puudutavad vajalikud andmed ja dokumendid Estravelile. Estraveli poolt loetakse teavitamiskohustus täidetuks, kui ta on Esindajale reisiteenuseid puudutava informatsiooni edasi andnud ning seda ei pea igale reisijale/kliendile eraldi kätte toimetama.

3.9. Klient ja/või Esindaja vastutab Estravelile tema poolt antud andmete, nagu näiteks reisijaveo aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed ja reisijate erivajadused, õigsuse ja õigeaegse teatamise eest. Esindaja on kohustatud kontrollima, et Estravelil oleks olemas reisijate kontaktandmed (mobiiltelefoni number ja e-posti aadress), mille kaudu võib ühendust võtta.

3.10. Klient on e-poe kasutamisel kohustatud:
3.10.1. tagama kogu tema poolt e-poodi kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;
3.10.2. mitte edastama e-poe kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;
3.10.3. mitte kasutama e-poodi spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;
3.10.4. mitte saatma e-poe kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad e-poe kasutamist ja mis võivad e-poe kasutamise tulemusena salvestuda teiste klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite funktsioneerimist;
3.10.5. mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama e-poodi või selle sisu.

4. E-poes kuvatud informatsioon

4.1. E-poes kuvatud reisimist puudutav üldine informatsioon passide, viisade, vaktsineerimisnõuete jms kohta täidab eelkõige üldist teavitamisvajadust ning võib mis tahes ajahetkel e-poest sõltumata muutuda. Klient kohustub iseseisvalt kontrollima sellise informatsiooni ajakohasust, pöördudes selleks teenusepakkuja, Välisministeeriumi, saatkonna, turismiinfopunkti või muude asutuste poole ning kandes kehtestatud nõuetest arusaamise ja nende järgimise riisikot. Eesti Vabariigi kodanikud saavad lähemat informatsiooni Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee. Vaktsineerimis- ja tervisekaitsenõuetega, samuti nakkushaiguste riskipiirkondadega saab tutvuda kodulehel ta.vaktsineeri.ee. Muude riikide kodanikele võivad kehtida erinevad nõuded, mille kindlaks tegemiseks peab iga riigi kodanik pöörduma oma riigi vastavate ametkondade poole.

4.2. Teenusepakkujad eeldavad, et kliendil või reisiteenust kasutaval isikul, sh ka lastel on nõuetekohased reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriiki kui ka kõikidesse transiitriikidesse sisenemiseks. Arvestada tuleb asjaoluga, et iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on olemas kõik nõuetekohased reisidokumendid.

4.3. E-pood teeb kõik endast sõltuva, et e-poes kuvatud informatsioon teenusepakkujate müügitingimuste kohta (sealhulgas, kuid mitte ainult hinnad, kirjeldused või kuupäevad) oleksid vigade ja puudusteta. E-pood tagab, et informatsioon on kuvatud teenusepakkuja poolt e-poele edastatud viisil, kuid ei garanteeri informatsiooni õigsust. E-pood teeb kõik endast sõltuva mis tahes vigade või puuduste kõrvaldamiseks kohe pärast nende avastamist.

4.4. Kuivõrd vigade esinemist e-poes ei saa täielikult välistada jätavad teenusepakkujad ja Estravel endale õiguse kontrollida üle kõik sooritatud broneeringud ja ostud. Kui ilmneb viga, siis on Estravelil õigus kinnitatud tellimus annulleerida ja/või tellimuskinnitus väljastamata jätta. Sellisel juhul võtab Estravel kliendiga ühendust, et osta uus reisiteenus või tagastada kliendi poolt makstud tasu.

5. Teenusepakkuja müügitingimused

5.1. Teenusepakkuja reisiteenuse ostmisel kohalduvad lisaks e-poe kasutustingimustele ka teenusepakkuja müügitingimused, sealhulgas näiteks e-poe lennupiletite müügitingimused, e-poe majutusteenuse tingimused, privaatsusteave jne. Teenusepakkuja müügitingimused võivad sisaldada sätteid, mis puudutavad maksetingimusi, vastutust, broneeringute/lepingute tühistamist ja muutmist, hüvitiste maksmist ja piiranguid.

5.2. Teenusepakkuja müügitingimused ja privaatsusteave on kättesaadavad, klikkides järgmistele linkidele:
5.2.1. lennupiletite müügitingimused;
5.2.2. hotellimajutuse müügitingimused;
5.2.3. Estraveli privaatsusteave.

5.3. Klient on kohustatud iseseisvalt kontrollima ja järgima teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimusi. Teenusepakkuja tingimuste mittejärgimise korral võib tagajärjeks olla näiteks tellimuse tühistamine, reisi jätkamiseks ettenägematute lisakulude kandmine kliendi poolt jne.

5.4. Juhul kui teenusepakkuja müügitingimused lubavad kliendil broneeritud või ostetud reisiteenust tühistada või muuta, siis on klient sellise õiguse kasutamise korral kohustatud teenusepakkujat informeerima vastavalt viimase kehtestatud nõuetele. Teenusepakkuja informeerimine võib toimuda ka e-poe vahendusel, kui see ei ole vastuolus vastava teenusepakkuja poolt kehtestatud nõuetega.

6. Reisikindlustus

6.1. Kliendi poolt ostetud reisiteenuse juurde palume kliendil sõlmida reisikindlustuse lepingu. Reisikindlustus tagab kindlustusandja poolt kehtestatud tingimustel abi ja hüvituse saamise nt reisi ootamatu katkemise, ärajäämise, pagasi kadumise, kliendi tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral.

6.2. Estravel soovitab lisada kindlustuslepingusse ka reisitõrke kindlustuse, mis enamjaolt korvab reisi ärajäämise või hilinemisega kaasnevaid lisakulutused.

6.3. Reisija kontrolli alt väljas olevate riskide nagu streigid, pankrotid, õnnetused, haigused, reisi eesmärgiks olnud avaliku ürituse ärajäämine, tehnilised rikked, keerulised ilmastikuolud, looduskatastroofid jne. vähendamiseks soovitab Estravel täiendava reisitõrkekindlustuse ostmist. Seda vajadusel koos lisamaksuliste lisakaitsetega. Selline kindlustus tuleks osta kohe (enamasti 48 h jooksul) peale lennupileti ostu.

7. Maksetingimused ja e-poe teenustasud

7.1. Kliendi poolt e-poe vahendusel reisiteenuse broneerimisel on nõutav vastava reisiteenuse kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient edastatud ja Estravelilt saadud või esitatud andmete õigusest. Samuti, et ta on tutvunud kõikide Estraveli ja teenusepakkujate poolt e-poe kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

7.2. Klient tasub reisiteenuse hinna ja muud määratud summad internetipanga vahendusel või krediitkaardiga Estravelile. Internetipanga vahendusel tasumisel loetakse makse sooritatuks summa laekumisel Estraveli pangakontole. Kaardimakse puhul loetakse makse sooritatuks maksekinnituse laekumisest Estravelile. Vahetult pärast ülekande või kaardimakse sooritamist peab klient makse koheseks registreerimiseks klõpsama nuppu „tagasi kaupmehe juurde“. Juhul, kui klient ei klõpsa nuppu „tagasi kaupmehe juurde“ või kui internetiühendus katkeb, registreeritakse makse laekumine järgmisel pangapäeval.

7.3. E-pood ega teenusepakkujad ei ole kohustatud väljastama kliendile kinnitusi, vouchereid või muid dokumente enne, kui broneeritud reisiteenuse eest on laekunud kogu hind. Samas jääb klient vastutavaks broneeritud reisiteenuse hinna tasumise eest ka juhul, kui talle on tellimuskinnitus väljastatud enne reisiteenuse kogu hinna tasumist.

7.4. Toimingud, mille eest peab teenustasu maksma, samuti teenustasu suurus, on sätestatud e-poe teenuste hinnakirjas, millega on võimalik tutvuda järgmisel lingil: e-poe teenustasud. Toiminguga seonduva teenustasu suurus ja selle maksmise viis kuvatakse e-poes eraldi reale ka enne vastava toimingu või broneeringu sooritamist. Broneeringu tühistamine, teenusepakkuja reisiteenuse ostmata jätmine või teenusepakkuja reisiteenuse osaline või täielik kasutamata jätmine ei ole aluseks teenustasu tagastamisele.

8. Pretensioonide esitamine ja tarbija taganemisõigus

8.1. Palume tähele panna, et Estravelil ei ole kahjuks võimalik käsitleda pretensioone, mis puudutavad teenusepakkujate poolt osutatavat teenindust näiteks teenindust lennujaamades, lennuki pardal, pagasikäitlust, teenindust hotellis, turvaettevõtte või riigivõimu esindajate tegevust. Sellistel puhkudel saame anda vaid omapoolseid soovitusi koos niisuguse tagasiside jaoks õige adressaadi kontaktandmetega. Kliendi huvides otse teenusepakkujaga suhtlemine on võimalik vaid erikokkuleppel ja hinnakirjajärgse konsultatsioonitasu tasumisel vastavalt reaalsele ajakulule. Me ei saa ühelgi juhul garanteerida kliendi jaoks sobiva lahenduse saavutamist ega teenusepakkujalt mingiks konkreetseks tähtajaks vastuse saamist.

8.2. Kui klient leiab, et reisiteenus ei vasta teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimustele, tuleb teenusepakkujat sellest kohe ja vahetult informeerida. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisiteenuse osutamise lõppemisest, kuid mitte hiljem kui neljateist (14) päeva jooksul juhtumist teadasaamisest. Kirjalik pretensioon tuleb esitada teenusepakkuja vastu ja saata kas otse teenusepakkuja posti- või elektronposti aadressile või e-poe või Estraveli posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid reisiteenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

8.3. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal reisijaveoteenuse osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et lennupileti ostmisel puudub õigus lennupiletit 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.

9. Konfidentsiaalsus ja privaatsus

9.1. Estravel ei avalikusta Kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud Kliendi poolt e-poe kasutamise käigus, v.a juhul, kui avaldamine toimub Kliendi nõusolekul või andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest või Kasutustingimustest. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Estraveli privaatsusteabele.

9.2. Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuvedaja Kliendi broneeringuinfo vastavalt riigipiiri seadusele töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat alates andmete kättesaamisest.

9.3. Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuvedaja kogub Kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

9.4. Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.

10. Isikuandmete kaitse strateegia, isikuandmete kaitse

10.1. Estraveli andmekaitse strateegia viitab Volitatud Töötleja pühendumusele käsitleda töötajate, klientide, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning nende andmete töötlemisel lähtuda kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Selle poliitika abil tagab Estravel, et kogub, salvestab ja töötleb andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi.

10.2. Estravel jälgib igapäevaselt, et tegevus oleks võimetekohaselt pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule.

10.3. Estravel kannab hoolt selle üle, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja kehtestatakse vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon.

10.4. Üldise Estraveli Privaatsusteabega on võimalik tutvuda aadressil: https://www.estravel.ee/privaatsusteave.

11. E-poe ja selle sisu mitte-sihtotstarbeline kasutamine

11.1. E-poe mitte-sihtotstarbeline kasutamine ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine mis tahes eesmärkidel ilma Estraveli kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

11.2. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda e-poe ülekoormamine või häired selle töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet, millest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab Estravel ühepoolselt kliendile igasuguse teenuse osutamise.

12. Lõppsätted

12.1. Estravelil on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende e-poes avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.

12.2. Kliendi ja e-poe vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule. Vaidlused tarbijatega lahendatakse kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Endla 10A, 10122 Tallinn, telefon (+372) 6201 707. Komisjoni veebileht ja menetlusreeglid on kättesaadavad internetisaadressil: https://komisjon.ee/et

12.3. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013 toimub internetipõhine tarbijavaidluste piiriülene lahendamine veebilehel http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.4. Eesti Vabariigi õiguse kohaldamisel on kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

12.5. Kliendi ja Teenusepakkuja vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Teenusepakkuja poolt määratud riigi õigusakte ja riikidevahelisel reisiteenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

Loe ka e-poe lennupiletite müügitingimusi, majutusteenuse müügitingimusi ja Estraveli privaatsusteavet.

Estraveli kontaktandmed e-poe kasutamisega seotud küsimustes:

Estravel AS, Suur-Karja 15, Tallinn 10140, online@estravel.ee, tel +372 626 6309

Lennufirmade kontaktandmed leiad siit: http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx