Viisateenuse tingimused

HETKEL ESTRAVEL VIISATEENUST EI OSUTA

Seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga maailmas on viisatingimused ja riikidesse sisenemise tingimused pidevas muutumises ning Estravel ei garanteeri alloleva info ajakohasust.

Käesolevaid viisateenuse tingimusi kohaldatakse sissesõidu- ja reisilubade (viisade) taotlemisel ja vormistamisel isikute riiki sisenemiseks ja/või riikide transiidina läbimiseks. Viisateenuse tingimused kehtivad Estravel reisiteenuste üldtingimuste juures, mis on kättesaadavaks tehtud veebilehel https://www.estravel.ee/tingimused/. Vastuolude korral lähtutakse viisateenuse tingimustest.

Viisade taotlemise tugiteenuseid (viisateenuseid) osutab Estravel AS, registrikood 10325720, aadress Suur-Karja 15, Tallinn, telefon (+372) 6266 266, e-post estravel@estravel.ee, veebileht www.estravel.ee alltoodud tingimustel.

1. Klient teadvustab, et viisade taotlemise nõuded, tingimused, vormistamise tähtajad ja maksumus võivad külastatava riigi ühepoolse otsuse alusel igal ajal ja etteteatamata muutuda, mistõttu jagatava informatsiooni edasine kehtivus ei ole tagatud.

2. Viisa taotlemisel pakub Estravel:
2.1. informatsiooni vajaminevate dokumentide kohta ja juhiseid taotluse vormistamisel;
2.2. kliendi poolt täidetud taotluse kontrolli reisikirjelduse ja kuupäevade vastavuse osas;
2.3. kliendi poolt vormistatud taotluse ja dokumentide ühekordset transporti Estraveli büroost vastava riigi saatkonda ja tagasi;
2.4. tavapärast infovahetust riigi saatkonna ja kliendi vahel viisade taotlemise menetluse raames.

3. Viisa taotlemine on iga kliendi iseseisev otsus ning kliendi ja tema poolt valitud riigi vaheline õigussuhe. Estravel’i ei taga kliendile taotluse lahendamise resultaati, tähtaegadest kinnipidamist ega viisa väljastamist.

4. Viisa taotlemisel on kliendi ülesanne tagada tingimustele ja tähtaegadele vastava reisidokumendi olemasolu, taotluste isiklik ja nõuetekohane vormistamine ning taotluse menetlemiseks piisava ajavaru olemasolu.

5. Viisa taotlemisel kohustub klient avaldama üksnes tõest informatsiooni, kandes vastutust viisa taotlusele märgitud andmete ning esitatud dokumentide õigsuse eest.

6. Igal riigil on õigus viisa väljastamisest põhjust avaldamata keelduda või otsuse tegemise menetlusperioodi pikendada. Keelduva otsuse tegemisel või menetlusperioodi pikendamisel ei tagastata viisa taotlemisel tasutud lõivusid, viisateenuse maksumust ega muid kulusid (transport, reisiteenuste- ja broneeringutasud vms).

7. Riigi poolt tehtud keelduv otsus või menetlusperioodi pikendamine ei ole mõjuvaks põhjuseks reisiteenuse tasuta annulleerimisel. Juhul, kui kliendile viisat ei väljastata või kui menetlusperioodi pikendatakse, on kliendil õigus reisiteenus annulleerida tavakorras reisiteenuse osutaja tingimuste kohaselt. Reisiteenuse ostmisel tuleb kliendil arvestada viisa mitteväljastamisest tingitud võimalike tagajärgedega.

8. Dokumentide transpordil riigi saatkonda ja tagasi kasutab Estravel oma töötajaid, koostööpartnereid või rahvusvaheliselt tuntud transpordi- või kullerteenuseid pakkuvaid ettevõtteid. Ajal, mil reisidokumendid on riigi saatkonna või transpordiettevõtte valduses vastutavad dokumentide säilimise eest üksnes valdust teostavad isikud vastavalt kehtestatud tingimustele (sh. Montreali konventsiooni ja Varssavi konventsioon). Ajal, millal dokumendid on Estraveli valduses, on Estraveli vastutus rangelt piiratud süülise käitumisega tekitatud otsese varalise kahjuga, mis ei ületa käesolevas punktis nimetatud konventsioonidega kehtestatud vastutust. Kui kliendi hinnangul nimetatud vastutusest ei piisa, on kliendil õigus sõlmida oma vajadustele sobiv kindlustusleping.

9. Estravel ei vastuta viisa taotlemisega tekkinud kahjude eest, mis tekkisid kliendil viisa mitteväljastamisest tingitud reisiplaanide ja reisiteenuste annulleerimise või muutmisega, taotluse menetlusaja pikendamisega, lisadokumentide nõudmisega, reisija isikliku visiidiga riigi saatkonda jms asjaoludel.

10. Estraveli teenustasu ei sisalda riigilõivusid, mistahes kindlustust sh reisikindlustust või kindlustust dokumentide hävinemise eest ega täiendavaid transpordikulusid. Teenustasu kuulub maksmisele ettemaksuna ja on tagastamatu. Selguse mõttes, kui viisat ei väljastata või ilmnevad mistahes vajadused reisiplaanide muutmiseks, siis teenustasu ei tagastata.

11. Viisateenuse osutamisega tekkinud pretensioonid tuleb esitada hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul pretensiooni aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates e-kirja teel aadressile tagasiside@estravel.ee või aadressil Estravel AS, Suur-Karja 15 Tallinn 10140.

12. Vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12 Tallinn 10117, telefon (+372) 6201 920. Lähem info on kättesaadav internetiaadressil: https://komisjon.ee/et.